22 Ion 2018

Am y tro cyntaf, mae Heddlu Dyfed-Powys yn recriwtio swyddogion Mynediad Uniongyrchol i gyflwyno talent, safbwynt a phrofiad newydd i’r heddlu. 

Mae’r heddlu’n cydweithio â’r Coleg Plismona er mwyn cynnig cyfle i sifiliaid gael gyrfa gyda’r heddlu heb fod angen iddynt weithio eu ffordd trwy’r rhengoedd o lefel cwnstabl.

Mae’n edrych ar recriwtio dau Arolygydd ac un Uwch-arolygydd. Byddant yn derbyn dwy flynedd o hyfforddiant, gan gynnwys mentora, er mwyn rhoi sgiliau a gwybodaeth iddynt mewn perthynas â phlismona sy’n ofynnol ar gyfer ennyn hyder ymysg swyddogion, staff a’r cyhoedd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Claire Parmenter o Heddlu Dyfed-Powys:

“Os ydych chi wedi profi bod gennych chi sgiliau arwain a rheoli, ac rydych chi’n chwilio am her newydd a gyrfa fuddiol, dyma’ch cyfle chi i helpu i effeithio ar blismona, y gymuned leol a’r gymdeithas ehangach mewn ffordd na feddylioch fyddai’n bosibl, yn ogystal ag ennill sgiliau plismona mewn gyrfa llawn bri.

“Mae Mynediad Uniongyrchol yn cefnogi’r argymhellion Adolygiad Arweinyddiaeth a Gweledigaeth Plismona Cenedlaethol, sy’n galw am fwy o hyblygrwydd gyrfa mewn plismona drwy ffyrdd mynediad, gadael ac ail-ymuno gwell. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygiad parhaus y sefydliad ac yn addasu i ofynion newidiol cymdeithas fodern.

“Mae’r Rhaglen Mynediad Uniongyrchol yn anelu i ddenu arweinwyr arbennig i mewn i’r gwasanaeth heddlu o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gellir elwa llawer drwy ddod â thalent newydd i mewn i’r heddlu, fel y mae rhaglenni tebyg mewn galwedigaethau eraill wedi profi. Rydyn ni’n gobeithio denu unigolion llwyddiannus a fydd yn cyflwyno sgiliau a safbwyntiau newydd a phrofiad helaeth i Ddyfed-Powys.”

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 11.55 o’r gloch ar nos Lun 26 Chwefror 2018.

Am ragor o wybodaeth ac er mwyn gwneud cais, galwch heibio i www.leadbeyond.police.uk.