03 Awst 2020

Plediodd Andre Dobson, 37 oed o Rydaman yn euog i gyhuddiad o feddu ar ganabis a throsedd trefn gyhoeddus a waethygwyd gan hiliaeth, a chyflwynwyd Gorchymyn Ymddygiad Troseddol iddo yn Llys Ynadon Llanelli ar 22 Gorffennaf 2020, yn dilyn cais gan Dîm Plismona Bro Rhydaman.

Cyhoeddwyd y Gorchymyn Ymddygiad Troseddol i Dobson mewn perthynas â’r troseddau hyn, ac o ganlyniad i’w ymddygiad gwrthgymdeithasol o gwmpas ardal Rhydaman yn ystod y misoedd diwethaf, gan gynnwys bwrw gwrthrychau â’i ymbarél a gweiddi ar bobl.

Bydd y gorchymyn mewn grym am ddwy flynedd a bydd yn rhaid i Mr Dobson gydymffurfio â’r amod canlynol:

rhaid peidio ag ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol, hynny yw, mewn modd sy’n achosi aflonyddu, gofid neu fraw, neu sy’n debygol o achosi hynny, i unrhyw aelod o’r cyhoedd cyffredinol; ymddygiad sy’n cynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny:

• Gweiddi a rhegi

• Bygwth trais yn erbyn unrhyw aelod o’r cyhoedd cyffredinol.

Dywedodd SCCH Rhian James, “Mae’r digwyddiadau hyn yn cael effaith sylweddol ar fywydau’r preswylwyr lleol. Byddwn yn parhau i weithredu’n llym yn erbyn y rhai sydd yn ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol. Yr ydym yn gobeithio bod y Gorchymyn Ymddygiad Troseddol hwn yn sicrhau pobl yn y gymuned sydd wedi gweld ymddygiad Dobson y bydd camau gweithredu’n cael eu cymryd er mwyn mynd i’r afael â’u pryderon.”

Dywedodd Cwnstabl Steve Morris, “Mae strwythur newydd y Tîm Plismona Bro’n golygu bod swyddogion yn medru gweithio’n rhagweithiol tuag at ddatrys problemau yn y gymuned. Nid yw Gorchmynion Ymddygiad Troseddol yn newydd, ond yn sicr, maent yn ymateb newydd wrthym ni yn y Tîm Plismona Bro.”