03 Maw 2014

Mae swyddogion yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu’u cyflenwadau olew gwresogi a chadw llygad allan am gerbydau amheus.
Daw'r neges atgoffa ar ôl enghreifftiau diweddar o ladradau olew yn yr ardal.
“Lladron manteisgar sy’n bennaf gyfrifol am y lladradau hyn,” meddai’r Arolygydd Stuart Bell. “Byddwn yn atgoffa perchnogion tai i wneud cymaint ag sy’n bosibl er mwyn diogelu’u cyflenwadau olew. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, neu galwch 101 am gyngor. 
“Byddwn hefyd yn gofyn i breswylwyr lleol gadw llygad allan am unigolion sy’n ymddwyn yn amheus yn eu hardal, neu gerbydau dieithr. Peidiwch â bod ofn dweud wrthym am eich amheuon.
“Bydd swyddogion yn parhau â’u hymchwiliadau i’r gyfres ddiweddar hon o ladradau olew, a gofynnaf i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai’n cynorthwyo â’n hymholiadau i gysylltu â ni.”
Cynghorir busnesau i:
• Sicrhau fod gatiau ac iardiau wedi eu cloi yn ddiogel a rhoi gorchudd atal lladron dros y clo.
• Sicrhau fod cerbydau wedi eu parcio mewn mannau sydd wedi eu goleuo’n dda fel bod pobl/cerbydau sy’n mynd heibio’n gallu eu gweld.
• Parcio’r cerbyd gyda’r tanc tanwydd yn erbyn gwrthrych solet, lle bo modd, i atal mynediad.
• Gofalu fod capiau’r tanc tanwydd wedi’u cloi’n ddiogel.
• Peidio â gadael yr allweddi yn y cerbydau.
• Trefnu fod rhywun yn cadw llygad ar adeiladau a cherbydau y tu allan i oriau gwaith, h.y. gyda’r nos ac ar y penwythnos.
• Gofalu fod y goleuadau allanol yn gweithio os oes gennych systemau teledu cylch cyfyng i sicrhau lluniau clir. Dylid anelu’r camerâu at danciau tanwydd a cherbydau.
Cynghorir preswylwyr sydd ag olew mewn tanciau storio i:
• Fod yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson.
• Cadw’r lefel yn isel os oes modd, a pheidiwch â llanw’r tanc yn llawn.
• Siarad â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau bach ac aml.
• Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens ddellt o’i amgylch gan gynnwys drws sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc a dylid dodi to arno hefyd.
• Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
• Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, gofalwch eu bod yn gweithio a bod y synhwyrydd yn anelu i’r cyfeiriad iawn.
Mae’r heddlu’n annog pawb sydd â gwybodaeth am unrhyw un sy’n mynd allan gyda drymiau a phibellau er mwyn dwyn tanwydd, i gysylltu â’u gorsaf heddlu leol ar 101 neu galwch yr elusen annibynnol Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.