07 Ebr 2015

Atal, cudd-wybodaeth, gorfodi a sicrwydd yw’r pedair thema allweddol mewn cynllun newydd gan Heddlu Dyfed-Powys ar sut rydyn ni’n mynd i wella’r ffordd rydyn ni’n diogelu cymunedau gwledig.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Gall plismona ein cymunedau gwledig fod yn her oherwydd bod gan bob ardal gyfansoddiad ac angen gwahanol ar gyfer ein gwasanaethau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi siarad ag undebau ffermwyr, grwpiau cymunedol, elusennau ac asiantaethau sector cyhoeddus eraill er mwyn casglu cymaint o sylwadau a syniadau â phosibl. 

“Rwyf eisiau i’n plismona gwledig ganolbwyntio ar y ffydd a rhannu gwybodaeth leol sydd eisoes yn bodoli â phreswylwyr, busnesau bach a grwpiau cymunedol ac asiantaethau eraill.

“Mae heriau ychwanegol mewn cymunedau gwledig o gymharu ag ardaloedd eraill. Mae troseddau meddiannu a throseddau siawns ar ffermydd a thyddynnod yn cyflwyno bygythiad sylweddol. Mae’n bosibl na fydd pobl yn sylwi ar offer, metel neu dda byw coll yn syth. Gall fod yn anodd datrys troseddau o’r fath, ac mae’n effeithio ar fywoliaeth pobl.

“Gall potsio pysgod, ceirw ac ysgyfarnogod arwain at droseddau eraill megis troseddau trefn gyhoeddus, troseddau meddiangar megis troseddau fferm a lladradau olew, yn ogystal â difrod i’r amgylchedd naturiol.

“Mae yna sawl tebygrwydd hefyd. Nid trefi ac ardaloedd mwy trefol yn unig sy’n cael eu heffeithio gan ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddau casineb a throseddau eraill. Mae trais domestig, yfed a gyrru, goryrru ar ein ffyrdd a throseddau busnes yn effeithio ar bobl sy’n byw ar draws ardal Dyfed-Powys.

“Mae’n rhaid i ni barhau’n wyliadwrus hefyd oherwydd gall ein lleoliadau anghysbell ac arunig fod yn ddeniadol ar gyfer grwpiau troseddu trefnedig. Gellir eu hystyried yn llefydd lle y mae’r grwpiau hyn yn teimlo y gallant weithredu heb fod neb yn sylwi arnynt.”

“Mae Undeb Amaethwyr Cymru wrth ei fodd a chefnogaeth gref barhaus Heddlu Dyfed-Powys yn ei ymdrechion i frwydro yn erbyn troseddau gwledig. Fel Undeb, rydyn ni’n edrych ymlaen at bartneriaeth agos a chadarnhaol barhaus gyda’r gwasanaeth heddlu,” meddai Peter Davies, cyfarwyddwr gweinyddu Undeb Amaethwyr Cymru.

Yr Uwch-arolygydd Chris Curtis sy’n arwain cyflwyno’r cynllun, ac meddai. “Eisoes, mae enghreifftiau arbennig o blismona gwledig yn digwydd yn ein hardal heddlu. Fy ngwaith i yw sicrhau ein bod ni’n rhannu’r hyn sy’n gweithio â grwpiau cymunedol a thimoedd eraill ledled Dyfed-Powys. Rydyn ni wedi siarad â dau undeb amaethwyr er mwyn gofyn am eu cymorth â pheth o’r gwaith hwn. Maen nhw wedi’n cefnogi’n llawn, ac rwy’n ddiolchgar dros ben am hynny.

“Rydyn ni wedi rhoi cynllun cyflenwi at ei gilydd sy’n amlinellu’r hyn fyddwn ni’n gwneud dros y misoedd i ddod er mwyn sicrhau ein bod ni’n estyn allan i’r cyhoedd ac yn adeiladu ar y teimlad cadarnhaol sydd ganddynt tuag at eu timoedd heddlu lleol. Mae gennym bedwar pennawd sy’n crynhoi’r gwelliannau fyddwn ni’n gwneud.

“Y penawdau yw atal, cudd-wybodaeth, gorfodi a sicrwydd. Mae gan bob un restr o bethau a fydd yn cael eu gwneud ac yn cynnwys: - pecynnau atal trosedd â gwybodaeth am yr hyn y gall pobl wneud er mwyn cadw eu hunain a’u heiddo’n ddiogel; gwell defnydd o gynlluniau gwarchod megis Gwarchod Ffermydd a Gwarchod Cymdogaeth; gwell defnydd o gyfryngau cymdeithasol a rhannu mwy o straeon â’r cyfryngau lleol a’r gymuned yn uniongyrchol; mynd i lefydd lle y mae pobl yn ymgasglu a siarad â nhw yn ogystal â chynnal cyfarfodydd yn swyddfeydd unedau amaethwyr, grwpiau a busnesau lleol, a gwell defnydd o orsafoedd heddlu symudol newydd.

Hefyd, rydyn ni’n recriwtio mwy o gwnstabliaid gwirfoddol o’n cymunedau gwledig a fydd yn gwirfoddoli yn eu trefi a’u pentrefi. Rydyn ni hefyd wedi newid y cynllun hyfforddi fel ei fod yn cael ei gyflwyno mewn lleoliadau amrywiol ledled yr ardal heddlu, gan ei wneud yn haws mynychu. Rydyn ni’n adnabod arbenigwyr lleol o fewn timoedd sy’n dod o gefndiroedd gwledig neu amaethyddol ac yn lleoli swyddogion a SCCH yn y cymunedau maen nhw’n byw ynddynt.

“Mae llawer yn digwydd er mwyn gwella’r ffordd rydyn ni’n diogelu’n cymunedau gwledig, a dros y misoedd y ddod, dylai pobl weld gwahaniaeth yn y trefi a’r pentrefi maen nhw’n byw ynddynt.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

Beth fyddwn ni’n gwneud
Atal – Gan weithio gyda rhanddeiliaid, byddwn ni’n gwneud beth bynnag fedrwn ni i atal troseddau a digwyddiadau rhag digwydd ac atal pobl rhag dioddef trosedd. Byddwn ni’n rhoi cyngor ac arweiniad i breswylwyr, busnesau bach ac ymwelwyr yn Nyfed-Powys, ac yn uchafu’r cyfleoedd ar gyfer atal, aflonyddu a datrys troseddau gwledig ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cudd-wybodaeth – Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn dweud wrthym yn bwysig, yn ogystal â gwella’r ffordd rydyn ni’n rhannu gwybodaeth yn fewnol a gyda’r bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw mewn cymunedau. Bydd hyn yn ein helpu i adnabod problemau a phennu opsiynau y medrwn eu defnyddio ar gyfer atal ac aflonyddu ar droseddolrwydd.

Gorfodi - Byddwn ni’n gorfodi’r gyfraith ac yn targedu meysydd trosedd penodol a’r troseddwyr hynny sy’n achosi’r niwed mwyaf ac yn sicrhau ymateb plismona effeithiol i adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau gwledig. Byddwn ni’n cynnal ymgyrchoedd mewn cymunedau a redir ar y cyd â sefydliadau a grwpiau lleol er mwyn targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau gwledig. Byddwn ni hefyd yn datblygu cysylltiadau cryfach â heddluoedd cyfagos er mwyn atal â mynd i’r afael â throseddau traws-ffin.

Sicrwydd – Rydyn ni eisiau cymunedau diogel, bywiog, cydlynol a hyderus. Felly, byddwn ni’n sicrhau ein bod ni’n deall effaith trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn darparu gwasanaeth ardderchog yn ystod y pwynt cyswllt cyntaf. Byddwn ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl ynglŷn â thueddiadau diweddar o ran digwyddiadau, gweithgareddau, ac ymgyrchoedd wedi’u trefnu a chymorthfeydd a phatrolau heddlu ac yn gwneud ein hunain yn fwy amlwg a hygyrch mewn ardaloedd gwledig fel bod pobl yn gwybod pryd fyddwn ni yn eu pentref.