14 Rhag 2017

Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Heddlu Dyfed-Powys, wedi cyhoeddi rhybudd ynghylch peryglon ecstasi, ar ôl i nifer o bobl gael eu cludo i’r ysbyty yn ddiweddar.

Maen nhw’n annog unrhyw un sy’n ystyried cymryd ecstasi i beidio â pheryglu eu hiechyd a’u bywydau yn gyntaf, ac yn ail, i fod yn ofalus os ydynt yn cael cynnig MDMA (ecstasi) o’r enw Ikea, sef tabledi glas a melyn â’r logo Ikea arnynt, neu Rolls Royce, sef tabledi pinc â’r logo Rolls Royce arnynt.

Yn ystod y mis diwethaf, mae nifer o unigolion ifainc yn eu harddegau wedi cael eu cludo i’r ysbyty yn Sir Benfro yn dioddef effeithiau ecstasi, gan gynnwys curiad calon uchel ofnadwy a chwysu. Mewn un achos, bu’n rhaid rhoi claf ar beiriant anadlu. Digwyddodd yr achos diweddaraf neithiwr (13 Rhagfyr) pan aed â merch 16 oed i’r ysbyty. Yn ogystal, atafaelwyd tabledi Rolls Royce dros y penwythnos o eiddo ym Mrynaman, Sir Gaerfyrddin.

Mae’r sefydliadau’n cydweithio er mwyn atal pobl rhag dioddef effeithiau’r sylweddau hyn.

Dywedodd Siân Roberts, Rheolwr Gwasanaeth Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed: “Hoffem annog hyd yn oed y defnyddwyr MDMA neu ecstasi mwyaf rheolaidd rhag defnyddio’r cyffur hwn oherwydd rydyn ni’n gweld symptomau sy’n peryglu bywyd â rhai sypiau sy’n cael eu gwerthu yn ardal Dyfed. Does dim ffordd o wybod beth sydd mewn tabled neu bowdwr hyd nes y bydd rhywun wedi’i gymryd. Os oes rhywun yn prynu ac yn cymryd y cyffur ac yn dechrau teimlo’n sâl, mae’n rhaid iddynt fynd i’r ysbyty yn syth gan roi gwybod i weithwyr meddygol proffesiynol beth maen nhw wedi cymryd.”

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Gary Phillips o Heddlu Dyfed-Powys:  “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio’n rhagweithiol i aflonyddu ar werthiant cyffuriau o’r fath ar ein strydoedd, ac atal unrhyw un arall rhag dioddef niwed. Rydyn ni hefyd yn gweithio’n agos ag asiantaethau cymorth er mwyn addysgu unigolion am beryglon personol cymryd cyffuriau a’r effaith ehangach ar y gymuned. Rydyn ni’n apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth am werthiant MDMA yn y gymuned i gysylltu â’r heddlu ar 101, neu drwy alw Taclo’r Tacle yn ddienw ar0800 555 111.”

Dywedodd Joanna Dainton, Pennaeth Datblygu Strategaeth Partneriaeth a Chomisiynu (Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau) ac Arweinydd ar gyfer Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed:“Os yw aelodau o’r cyhoedd yn poeni am eu defnydd o gyffuriau neu alcohol, neu ddefnydd rhywun arall, gallant gysylltu â Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed ar 03303 639997 am wybodaeth, cyngor a chymorth.”

Am ragor o wybodaeth ynghylch MDMA neu ecstasi, neu am gymorth o ran camddefnyddio sylweddau, galwch Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed ar 03303 639 997, sef llinell ffôn gyfrinachol y gall unrhyw un alw am gyngor a gwybodaeth am gyffuriau, neu drefnu apwyntiad cyfrinachol.