28 Ion 2020

Mae dau swyddog heddlu wedi’u canmol am eu gweithredoedd anhunanol ar ôl iddynt stopio cerbyd a oedd wedi’i ddwyn. Roedd y cerbyd yn gyrru lawr yr M4 i’r cyfeiriad anghywir, gyda traffig yn dod tuag ato.

Galwyd PC Jonathon Thorpe a PC Nicholas Brookes, Swyddogion Plismona’r Ffyrdd, i Cross Hands er mwyn cynorthwyo i ymlid car ar gyflymder uchel. Amheuwyd bod y car wedi’i ddwyn o ardal heddlu arall ar 21 Medi 2019.

Roeddent newydd gychwyn eu sifft, ac ymunodd y swyddogion â thri cherbyd traffig arall a oedd yn dilyn y car. Roedd y car yn cael ei yrru’n afreolaidd ac yn peryglu gyrwyr eraill.

PC Jonathan Thorpe a Prif Gwnstabl Mark Collins

PC Jonathan Thorpe a Prif Gwnstabl Mark Collins

PC Nick Brookes a Prif Gwnstabl Mark Collins

PC Nick Brookes a Prif Gwnstabl Mark Collins

Dywedodd PC Thorpe: “Ni oedd y pedwerydd car i ymuno â’r ymlid yn Cross Hands. Pan gyrhaeddom Bont Abraham, gadawodd y cerbyd y gylchfan a dechrau gyrru ar hyd y draffordd i’r cyfeiriad anghywir.  

“Roedd y gyrrwr yn mynd i’r cyfeiriad anghywir ar hyd ffordd gerbyd yr M4 a’r llain galed, ac roedd llawer o draffig yn gyrru tuag ato. Roedd llawer o geir yn fflachio eu prif oleuadau, a hynny mewn sioc a phanig llwyr, mae’n siŵr.   

 

“Roedd yn beryglus, a gellid fod wedi dod â’r ymlid i ben ar yr adeg hon, ond aethom ymlaen ar hyd yr M4 yn y lôn gywir. Roedd yn rhy beryglus ei adael i barhau gan wybod ei fod yn y lôn anghywir a bod perygl mawr i bobl eraill. Gallai gwrthdrawiad benben fod wedi digwydd unrhyw bryd.”

Gan wneud penderfyniad sydyn, gadawodd PC Thorpe yr M4 yn Hendy, fel yr oedd car y drwgdybiedig yn gadael y draffordd, a hynny i’r cyfeiriad anghywir i lawr y slipffordd.

“Aeth y tri char traffig arall ymlaen ar hyd y draffordd, ond mentrais adael,” meddai PC Thorpe. “Wrth lwc, gadawodd gyrrwr y cerbyd yr oeddem yn ei ddilyn y draffordd hefyd.”

“Nid oeddem yn gwybod y byddai yntau hefyd yn gadael bryd hynny, ond penderfynodd ar y funud olaf i fynd lawr y slipffordd y ffordd anghywir, gan fynd ymlaen tuag at Lanelli yn y lôn agosaol.”

Gyda’r tri cherbyd traffig arall ar y draffordd, roedd yn rhaid i PC Thorpe a PC Brookes stopio’r car.

Oherwydd y perygl uwch i’r cyhoedd, heb unrhyw ystyriaeth i’w ddiogelwch ei hun, gweithredodd PC Thorpe yn syth. Cyflawnodd gyswllt tactegol cymeradwy er mwyn dod â’r ymlid i ben yn ddiogel.

“Dim ond Nick a minnau oedd yn dilyn y cerbyd ar yr adeg hon,” meddai. “Daethom ochr yn ochr ag ef hanner ffordd i fyny’r rhiw. Roeddem yn teithio ar gyflymder o tua 50-60mya, ac yn gweld traffig yn y pellter yn dod yn syth tuag atom. Roedd darn o rwystr taro ar ochr y ffordd, felly fe wnaethom fentro. Cynhaliom stop tactegol, gan fwrw ein car traffig i mewn i gar y drwgdybyn a dal y car a oedd wedi’i ddwyn yn erbyn y rhwystr. 

“Neidiodd Nick allan o’r car fel corfilgi ac aeth ar ôl y gyrrwr a’r teithiwr blaen, a geisiodd redeg i ffwrdd drwy glawdd. Roeddwn i mewn rhywfaint o sioc ac yn sownd yn sedd y gyrrwr yn y car traffig ar yr adeg hon, felly symudais dros sedd y teithiwr ym mlaen y car, a llwyddais i ddal y ddau unigolyn yng nghefn y car a oedd wedi’i ddwyn.” 

“Roedd yn eithaf dramatig, a doeddwn i ddim wedi bod mewn sefyllfa debyg o’r blaen – nid lle’r oedd rhywun yn gyrru ar hyd y draffordd i’r cyfeiriad anghywir, gan beryglu bywydau cymaint o bobl.”

Cydnabu PC Thorpe a PC Brookes am eu gweithredoedd yn noson wobrwyo Heddlu Dyfed-Powys nos Fawrth 28 Ionawr.