31 Mai 2017

Yr haf hwn, bydd swyddogion yr heddlu ledled Cymru yn targedu gyrwyr sy'n peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill drwy yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Heddlu Gwent fydd yn arwain yr ymgyrch, sy'n rhedeg drwy gydol mis Mehefin, ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru. 

Yr haf diwethaf yng Nghymru, cymerodd dros 9,500 o fodurwyr ran yn yr ymgyrch, gyda mwy na 300 yn dychwelyd canlyniadau positif neu'n methu/gwrthod cymryd y prawf anadl. 

Dywedoddy Prif Uwcharolygydd Claire Parmenter o Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae'r nosweithiau goleuach a'r tywydd cynhesach yn rhesymau gwych dros gwrdd â ffrindiau a'r teulu. Rydym am i bobl fwynhau eu hunain ond cadw'n ddiogel ac yn gyfrifol drwy beidio â mynd y tu ôl i'r llyw ar ôl yfed alcohol.

“Fel rhan o'r ymgyrch Cymru gyfan hon, bydd swyddogion yn patrolio'r ffyrdd drwy gydol mis Mehefin, gan gynnal profion anadl ar ochr y ffordd. Bydd ein swyddogion hefyd yn cario citiau a all ddarganfod cyffuriau anghyfreithlon, sy'n golygu ein bod yn fwy parod nag erioed i weithredu yn erbyn y rheini sy'n peryglu eu hunain ac yn rhoi diogelwch pobl eraill yn y fantol.

“Gall cymryd un siawns a mynd y tu ôl i'r llyw, pan fyddwch dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, arwain at oblygiadau ofnadwy i chi, eich anwyliaid a defnyddwyr ffyrdd eraill. Cynlluniwch ymlaen llaw a sicrhewch, os byddwch yn cael diod, fod gennych ffordd ddiogel a dibynadwy o gyrraedd adref.”

 Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:

“Mae partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru yn ymrwymedig i addysgu pobl am oblygiadau gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau ac yn cefnogi'r heddlu'n llwyr yn ystod yr ymgyrch dymhorol hon a thrwy gydol y flwyddyn.

“Mae dewis gyrru dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau yn beryglus ac yn annerbyniol. Dylai gyrwyr fod yn ymwybodol os ânt y tu ôl i'r llyw dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, nid yn unig y byddant yn wynebu risg o golli eu trwydded, derbyn dirwy a dedfryd o garchar, ond maent hefyd yn peryglu bywydau.

“Rhaid i yrwyr fod yn ymwybodol, waeth pa adeg o'r dydd y cânt eu dal, p'un a ydynt yn mynd i'r gwaith neu'n mynd â'r plant i'r ysgol, byddant yn wynebu'r un gosb â rhywun sydd wedi dewis yfed yn drwm mewn tafarn ac wedi gyrru gyda'r nos. Mae ein neges yn glir, peidiwch byth â gyrru dan ddylanwad alcohol na chyffuriau, hyd yn oed drannoeth.”

-DIWEDD-

 31.05.17