15 Gor 2019

FEL cyn-bostfeistres Llandysul, mae Polly Williams yn wyneb cyfarwydd yn y dref.

Erbyn hyn, mae hi wedi cyfnewid y swyddfa bost am yr orsaf heddlu wrth iddi gychwyn swydd fel Swyddog Ymholiadau Cyhoeddus Heddlu Dyfed-Powys.

Polly yw’r person diweddaraf i ymuno â thîm yr heddlu o dros 100 o wirfoddolwyr, sy’n amrywio o gaplaniaid a swyddogion cymorth dioddefwyr i Gwnstabliaid Gwirfoddol a chadetiaid, gan gynnig ei hamser i helpu ag ymholiadau yn yr orsaf. 

 

Gwnaeth gais am y rôl er mwyn ceisio helpu cymuned Llandysul, lle mae hi wedi byw a gweithio ers 20 mlynedd.

“Pan symudais i yma, roedd y pentref yn ffynnu, ond ers hynny, rydyn ni wedi colli’r banciau ac mae’r swyddfa bost wedi cau,” meddai.

“Roeddwn i eisiau gwneud fy rhan er mwyn helpu i gadw Llandysul i fynd, a nawr, gallaf fod yn rhywun y mae pobl yn dod ati i siarad – nid pawb sydd eisiau siarad ar y ffôn neu fynd ar-lein.”

Bydd Polly ar gael rhwng 9y.b. ac 1y.p. ar ddyddiau Llun a dyddiau Iau, ac mae’n medru ymdrin ag ymholiadau gan aelodau o’r cyhoedd, swyddogion heddlu a staff yr heddlu ar y ffôn ac wyneb yn wyneb.

Mae hi hefyd yn medru derbyn adroddiadau difrys am droseddau, a fydd yn cael eu cyflwyno i swyddog heddlu neu SCCH er mwyn iddynt ymdrin â nhw. Mewn argyfwng, dylid galw 999.

Dywedodd Adele Jones, Cydlynydd Dinasyddion mewn Plismona: “Bydd Polly’n darparu cyswllt cryf rhwng yr heddlu a’r cyhoedd yn Llandysul, a hoffem ddiolch iddi am wirfoddoli ei hamser i ni.

“Gwn pa mor bwysig ydyw fod pobl yn medru galw heibio i’r orsaf heddlu a siarad gyda rhywun, ac rydyn ni’n hyderus y bydd Polly’n ein helpu i adeiladu’n perthynas â’r gymuned drwy ddarparu’r cyswllt wyneb yn wyneb hwnnw.

“Bydd ei help o ran dyletswyddau cyffredinol a gweinyddol yn galluogi’n staff i dreulio mwy o amser allan o’r orsaf a bod yn fwy hygyrch o gwmpas Llandysul, ac rydyn ni’n hyderus y bydd pobl sy’n byw yn y dref yn gwerthfawrogi hynny.”

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â dod yn wirfoddolwr i Heddlu Dyfed-Powys, galwch heibio i http://bit.ly/Gwirfoddolwyr