16 Chw 2015

Ydych chi’n gwybod beth yw gwe-rwydo? Ydych chi’n gyfarwydd â’r faleiswedd ddiweddaraf? Ydych chi’n gwybod beth i’w wneud os fyddwch chi’n cael eich clic-gipio? Mae’r rhain i gyd yn fygythiadau i’n diogelwch ar-lein – o ran ein hunain ac o ran ein busnesau.

Ym mis Chwefror, bydd tîm o arbenigwyr seiber yn cynnal gweithdai yn Llyfrgell Caerfyrddin er mwyn esbonio beth fedrwch chi wneud er mwyn diogelu’ch hun, eich teulu a’ch busnes ar-lein.

Bydd arbenigwyr diogelwch seiber o Heddlu Dinas Llundain, ynghyd â’r tîm o Get Safe Online yn ymuno â swyddogion lleol i rannu gwybodaeth am fygythiadau, twyll a sgamiau anghyfreithlon yn ogystal â darparu cyngor ymarferol a chamau y medrwch eu cymryd er mwyn aros yn ddiogel.

Cynhelir gweithdai ar gyfer perchnogion busnes lleol ddydd Gwener 20 Chwefror am 5.30 o’r gloch yn Llyfrgell Caerfyrddin, a sesiwn galw heibio ar gyfer preswylwyr a grwpiau cymunedol lleol ddydd Sadwrn 21 Chwefror o 10 – 1 o’r gloch.

Dywedodd y Ditectif Brif Uwch-arolygydd Aled Davies, pennaeth CID, “Rydyn ni wedi gwahodd arbenigwyr diogelwch  Heddlu Dinas Llundain, ynghyd â thîm o Get Safe Online i ymuno â swyddogion lleol i esbonio i bobl sut allant ddiogelu eu busnesau a sut i adnabod twyll anghyfreithlon. Rydyn ni’n gwybod fod y bygythiadau hyn yn tyfu ac yn achosi mwy o ddifrod ac aflonyddwch i fusnesau bach ledled y DU. 

“Ar lefel bersonol, mae’n dorcalonnus derbyn adroddiadau am bobl yn anfon eu holl gynilion i’r twyllwyr hyn oherwydd e-byst neu alwadau ffôn sy’n swnio’n ddiffuant. Gwyddwn fod troseddau o’r fath yn cael eu tanriportio yn yr ardal gan fod pobl yn teimlo cywilydd eu bod nhw wedi cael eu twyllo. Rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl sy’n mynychu’r sesiynau hyn yn rhannu’r cyngor a’r wybodaeth a’u teuluoedd, eu ffrindiau a’u cymdogion ac yn atal y troseddwyr hyn.

“Gall pob un ohonom gymryd rhai camau syml i osgoi dioddef troseddau o’r fath gan ladron siawns.

“Bydd yr arbenigwyr yn siarad am driciau ac offer y mae’r twyllwyr yn defnyddio ac yn esbonio’r termau a’r enwau ar gyfer rhai ymosodiadau diweddar ar fusnesau bychain. Byddant yn sicrhau eich bod chi’n deall beth ydyn nhw, sut maen nhw’n gweithio, a sut y gellir eu hatal.

“Mae modd atal llawer iawn o seiberdroseddau. Rydyn ni eisiau sicrhau fod gan fusnesau’r feddalwedd diogelwch ddiweddaraf ar eu cyfrifiaduron er mwyn pori ar-lein yn ddiogel. Trwy gymryd rhai camau syml ar gyfer atal trosedd, gall pobl leihau’r perygl o ddioddef trosedd ar-lein yn sylweddol.”

Gwahoddir perchnogion busnesau bychain i ymuno â ni ar 20 Chwefror am 5.30 o’r gloch am awr neu ddwy, a gwahoddir preswylwyr a grwpiau cymunedol lleol i sesiwn galw heibio ddydd Sadwrn 21 Chwefror o 10 – 1 o’r gloch. Helpwch ni i’ch helpu chi i aros yn ddiogel rhag ymosodiadau ar-lein a thwyll anghyfreithlon.