22 Hyd 2015

Mae’r gwasanaeth heddlu a’r gwasanaeth tân yn annog pobl i beidio ag adeiladu eu coelcerthi eu hunain eleni, ac yn hytrach, mynychu arddangosfa wedi’i threfnu.

Maen nhw’n dweud bod hyn yn ffordd fwy diogel a chost effeithiol i fwynhau dathliadau Noson Tân Gwyllt.

Mae’r neges yn ffurfio rhan o Ymgyrch Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf (BANG) wrth i’r gwasanaethau brys baratoi ar gyfer un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn.

Dywed PC Lynne Melly o Heddlu Dyfed-Powys: “Mae’n rhatach mynych arddangosaf wedi’i threfnu, mae’n llai o ffwdan, a dyna’r ffordd fwyaf diogel o fwynhau Noson Tân Gwyllt. Gadewch y gwaith i’r bobl broffesiynol ac ymwelwch ag arddangosfa wedi’i threfnu. Wir i chi, nid yw’n werth y risg.”

Ar gyfer y rhai sydd dal yn bwriadu trefnu’u tân gwyllt eu hunain, mae partneriaid BANG yn cynnig cyngor ynghylch sut i adeiladu coelcerth yn ddiogel.

Dywed Will Bowen, Rheolwr Lleihau Tanau Bwriadol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: “Ni allaf bwysleisio digon mor bwysig yw hi i fod yn ofalus o ran ble rydych chi’n lleoli’r goelcerth, yn sicrhau ei bod hi’n sefydlog, ac yn bwysicaf oll, beth rydych chi’n ychwanegu i’r goelcerth. Ni ddylid llosgi rhai eitemau megis teiars, plastigau a dodrefn wedi’u llenwi â sbwng oherwydd maen nhw’n rhyddhau mygdarth gwenwynig. Peidiwch ag ychwanegu silindrau o unrhyw fath oherwydd gallant dal gynnwys nwy neu gemegau eraill ac fe allant ffrwydro.”

Os ydych chi’n bwriadu cael coelcerth, dyma rai pethau y dylech eu gwneud a phethau na ddylech wneud:

Pethau y dylech eu gwneud:

 • Gosodwch y goelcerth o leiaf 15 medr i ffwrdd o dai, garejys, ffensys, siediau, ceblau uwchben, coed a llwyni
 • Gwnewch yn siŵr fod y goelcerth ac na fydd yn syrthio
 • Sicrhewch fod pawb yn sefyll pellter diogel i ffwrdd o’r tân a bod plant yn cael eu goruchwylio bob tro
 • Cadwch fwcedi o dŵr, pibell gardd neu ddiffoddydd tân gerllaw rhag ofn y bydd argyfwng
 • Arllwyswch ddŵr ar weddill y goelcerth cyn gadael
 • Cadwch anifeiliaid anwes dan do yn ystod Noson Tân Gwyllt.
 •  

Pethau na ddylech eu gwneud:

 • Llosgi teiars, silindrau, tuniau, caniau erosol, paent, plastig, rwber neu ddodrefn wedi’i lenwi â sbwng
 • Defnyddio hylifau fflamadwy i gynnau coelcerth
 • Cynnau neu gadw tân gwyllt ger coelcerth
 • Gadael coelcerth heb ofalydd.