02 Rhag 2013

Wrth siopa Nadolig eleni, mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i chi ddilyn rhai camau syml er mwyn cadw’n ddiogel. 
Bu rhai achosion o ddwyn yng Nghaerfyrddin a Hwlffordd, yn arbennig pyrsau. 
Er nad yw achosion o’r fath yn digwydd yn aml, rydym yn gofyn i siopwyr gymryd gofal arbennig. 
“Mae rhai camau syml y gall pobl eu dilyn er mwyn sicrhau nad ydynt yn dioddef trosedd yr adeg hon o’r flwyddyn,” meddai’r Prif Arolygydd Angela Reed. “Mae’r siopau’n brysur iawn yr adeg hon o’r flwyddyn, ac mae pawb mewn brys. Ond bydd rhai camau syml yn eich atal rhag bod yn darged i ladron.
“Yn gyntaf oll, cadwch lygad ar eich bag a’ch waled pan fyddwch chi’n siopa. Gwenwch yn siŵr eich bod chi’n cadw’ch pwrs neu’ch waled yn agos i’ch corff lle y gallwch ei deimlo, a phan fyddwch yn mynd â’ch siopa i’ch car, cadwch ef o’r golwg - peidiwch â’i roi ar seddi’r car.
“Pan fyddwch yn cymryd arian o beiriant twll-yn-y-wal, diogelwch eich rhif pin a rhowch yr arian gadw’n gyflym a diogel. Byddwch yn wyliadwrus. 
“Mae’n werth ystyried diogelwch ar-lein hefyd, gan fod nifer ohonom yn dewis gwneud ein siopa Nadolig ar-lein. Siopwch gyda masnachwyr ar-lein rydych chi’n gwybod amdanynt, neu ymchwiliwch iddynt yn gyntaf er mwyn sicrhau bod ganddynt enw da a’u bod yn ddibynadwy. Sicrhewch y bydd manylion eich cerdyn credyd yn cael eu hamgryptio’n ddiogel cyn cael eu hanfon ar draws y rhyngrwyd, a pheidiwch byth â datgelu cyfrineiriau. 
“Mae’n bwysig eich bod chi’n cofio cofrestru’ch eitemau gwerthfawr hefyd. Medrwch wneud hyn ar-lein ar www.immobilise.com  Os yw’r gwaethaf yn digwydd ac rydych yn dioddef byrgleriaeth, ac mae’r heddlu’n adfer eitemau wedi’u dwyn, byddant yn chwilio cronfa ddata immobilise ac yn dychwelyd y nwyddau i’r perchnogion.”
Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys