09 Rhag 2013

Cynghorir ffermwyr sy’n edrych am Nadolig di-drosedd i ddilyn rhai camau syml er mwyn sicrhau bod tymor y Nadolig yn rhedeg yn esmwyth.

Y peth pwysicaf i wneud yw gofalu am gerbydau a’u cadw dan glo.

“Yn ein hardaloedd gwledig, rydym yn aml yn derbyn adroddiadau am feiciau cwad wedi’u dwyn,” meddai’r Arolygydd Brian Jones. “Mae’n bwysig felly bod ffermwyr yn cofio tynnu’r allweddi allan o’u cerbydau ac yn cloi cabiau eu tractorau gyda’r nos. Diogelwch adeiladau allanol hefyd, yn ogystal ag offer a pheiriannau.

“O ran tanwydd, cofiwch gloi eich tanc olew, cadwch lygad ar yr olew rydych yn defnyddio, a chuddiwch unrhyw gynwysyddion olew.

“Gwnewch yn siŵr bod eich cloddiau, ffensys a gatiau’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda. Gall gwteri ffurfio rhwystr naturiol a rhwystro mynediad i ladron. Rhowch golfachau capio a chloeon clap ar gatiau caeau fel nad oes modd eu symud yn hawdd.

“Os yw’ch da byw’n cael eu dwyn, mae’n bwysig eich bod chi’n rhoi disgrifiad manwl i’r heddlu. Mae tagiau clust yn ein helpu i adnabod stoc.

“Syniad da arall yw defnyddio goleuadau llif â synhwyrydd sy’n edrych dros iardiau ac adeiladau allanol. Maent yn ffordd dda o atal byrgleriaid. Defnyddiwch amserydd ar oleuadau, a pheidiwch â gadael y ffermdy heb ei ddiogelu tra byddwch allan. 

“Mae’n werth cofio hefyd bod dal galw mawr am fetel sgrap oherwydd prisiau uchel, a bydd lladron yn chwilio am gyfle hawdd. Peidiwch â gadael metel sgrap o gwmpas, a marciwch eiddo gwerthfawr megis plwm a chopr.

“Yn olaf, nodwch fanylion unrhyw unigolyn neu gerbyd amheus y gwelwch a’i riportio i ni mor fuan â phosibl drwy alw 101.

“Os weithiwn gyda’n gilydd, medrwn sicrhau ein bod ni’n rhoi amser caled i droseddwyr y Nadolig hwn.”

Am ragor o gyngor ynglŷn ag atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys