09 Rhag 2013

Mae pawb eisiau mwynhau adeg y Nadolig, ond mae Heddlu Dyfed-Powys yn atgoffa partiwyr  i fwynhau eu hunain yn ddiogel trwy ddilyn rhai camau syml.

“Trwy baratoi ymlaen llaw a meddwl am rhai manylion, gall wneud gwahaniaeth rhwng noson allan didrafferth a hunllef,” meddai’r Arolygydd Rose Ann Lloyd. “Felly meddyliwch am gynllunio’ch noson ymlaen llaw. Archebwch dacsi gyda chwmni dibynadwy yn hytrach nag ymuno â’r ciw am dacsi ar ddiwedd y nos neu, yn waeth na hynny, ceisio cerdded adref. A pheidiwch byth â derbyn lifft adref gan rywun dieithr.

“Arhoswch gerllaw’ch ffrindiau. Os ydych chi’n penderfynu mynd rhywle arall, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dweud wrth rywun arall.

“Sicrhewch fod gennych ddigon o arian. Byddai gwefru’ch ffôn yn llawn cyn mynd allan hefyd o fantais.

“Yn olaf, byddwch yn ofalus o ran faint rydych chi’n yfed. Peidiwch â goryfed mewn pyliau. Yfwch yn gymedrol, a pheidiwch byth â gadael eich diod heb ofalydd. Mae’n bwysig eich bod chi’n deall eich unedau. Hefyd, mae’n bwysig fod ffrindiau’n cadw llygad allan am ei gilydd.”

Rhagor o gyngor:

• Os ydych chi’n teimlo’n feddw, yn benysgafn neu’n sâl ar ôl ychydig o ddiodydd yn unig, ceisiwch gymorth gan aelod staff neu ffrind y medrwch ymddiried ynddynt.
• Os ydych chi’n gweld rhywun yn rhoi rhywbeth yn niod rhywun arall, dywedwch wrthynt
• Os ydych chi’n credu bod eich diod wedi’i sbeicio, galwch yr heddlu’n syth ar 999
• Weithiau, mae rhywun yn sbeicio diod rhywun arall er mwyn cael ychydig o hwyl ddiniwed, ond gall y canlyniadau fod yn ddifrifol - nid yn unig meddwdod difrifol, ond cynnydd o ran risgiau iechyd. Gall rhai o’r sylweddau hyn arwain at golli ymwybyddiaeth, colli cof dros dro, a hyd yn oed achosi i bobl fethu â symud
• Mae’r cyngor gan yr heddlu’n syml – peidiwch ag yfed a gyrru
• Ystyriwch ganlyniadau yfed a gyrru ar eich iechyd, eich teulu, eich swydd ac eraill
• Os ydych yn cael eich dal yn yfed a gyrru, fe allech gael eich gwahardd rhag gyrru neu fynd i’r carchar
• Peidiwch â mynd mewn i gar gyda rhywun sydd dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau ac sy’n ceisio gyrru

Am ragor o gyngor ynglŷn ag atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys