12 Meh 2014

Dymuna Heddlu Dyfed-Powys godi ymwybyddiaeth y cyhoedd ynglŷn â’r gyfraith mewn perthynas ag adar sy’n nythu, megis gwennoliaid.

Dywedodd y Rhingyll Matthew Howells, Swyddog Bywyd Gwyllt: 

“Gall hyn fod yn broblem yr adeg hon o’r flwyddyn gan fod y tymor nythu’n digwydd rhwng mis Mai a mis Awst.”

Ychwanegodd, “Diogelir adar, megis gwennoliaid, a’u nythod o dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981). Mae’n anghyfreithlon defnyddio unrhyw ddull yn fwriadol ar gyfer eu haflonyddu neu eu lladd, a chymryd, difrodi neu ddinistrio eu nythod tra bod eu nythod yn cael eu defnyddio neu eu hadeiladu. Mae’r adar yn dueddol o ddioddef dinistr bwriadol i’w nythod gan nad yw pobl bob tro’n eu gwerthfawrogi’n nythu ar eu tai.” 

Dylai deiliaid tai fod yn ymwybodol fod uchafswm cosb o £5000 neu chwe mis o garchar am ddinistrio nythod.

Gall unrhyw un sydd â phryderon ynghylch dinistrio nythod gysylltu â’r heddlu ar 101.