12 Meh 2017

Caiff mwy o weithwyr a staff gwyliau yn nigwyddiadau mawr yr haf yn cael eu hyfforddi ar beth i'w wneud os bydd digwyddiad terfysgol yn dilyn yr erchyllterau ym Manceinion a Llundain.

Bydd swyddogion gwrthderfysgaeth yn gweithio mewn partneriaeth â'r trefnwyr mewn lleoliadau adloniant mawr ledled y wlad i sicrhau diogelwch a'i fod yn parhau ar frig yr agenda.

Gyda miliynau yn paratoi i fwynhau misoedd o weithgareddau awyr agored mewn lleoedd gorlawn, y nod yw helpu'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol y diwydiant i leihau'r siawns o ymosodiad a'r effaith y gallant ei chael.

Er nad oes cudd-wybodaeth i nodi bod mwy o fygythiad i ddigwyddiadau'r haf, mae'r ymosodiadau terfysgol diweddar mewn dwy ddinas yn y DU wedi annog yr heddlu i ategu eu galwadau i unrhyw un sy'n sylwi ar weithgarwch amheus i roi gwybod amdano.

Mae cyngor arbenigol ar gyfer cwmnïau sy'n gweithio mewn lleoedd gorlawn, wedi'i rannu yn sectorau gwahanol megis digwyddiadau mawr, stadia chwaraeon, atyniadau ymwelwyr, bariau, theatrau, a chanolfannau siopa, hefyd wedi'u hadfywio.

Mae swyddogion hefyd am i gymaint o bobl â phosibl fod yn ymwybodol o'r neges Rhedeg, Cuddio, Dweud.

Dywedodd Lucy D’Orsi, Dirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer Diogelwch Amddiffynnol:

"Ein prif flaenoriaeth yw cadw'r cyhoedd yn ddiogel er mwyn iddynt fwynhau haf o ddigwyddiadau arbennig.

"Yn anffodus, rydym wedi gweld y gall y rhain gael eu targedu gan y rheini sydd am achosi niwed. Ond dylid tawelu meddwl y cyhoedd bod yr heddlu, partneriaid a sefydliadau masnachol yn gweithio'n galed gyda'i gilydd i'w cadw'n ddiogel.

"Rydym wedi cael ymateb gwych gan gwmnïau sydd am wneud popeth o fewn eu gallu i godi ymwybyddiaeth gyda'u staff.

"Rydym hefyd angen i'r cyhoedd chwarae eu rhan. Peidiwch â'i adael i rywun arall godi pryderon am weithgarwch amheus - GWEITHREDWCH eich hun a rhowch wybod i'r heddlu neu staff diogelwch.

"Peidiwch â meddwl am funud y byddwn yn credu eich bod yn gwastraffu ein hamser. Os nad yw rhywbeth yn edrych yn iawn - dwedwch wrth rywun.”

Cyngor allweddol i unrhyw un sy'n mynychu digwyddiad yr haf hwn

  • Cyrhaeddwch yn gynnar ar gyfer mesurau diogelwch ychwanegol. Bydd hyn yn helpu i atal oedi wrth fynd i mewn i'r digwyddiad.

  • Byddwch yn amyneddgar gyda gwiriadau diogelwch a helpwch y staff i'ch helpu chi. Rydym yn gwybod ei fod yn anghyfleus ond maent yno i'ch cadw'n ddiogel.

  • Mae'n hanfodol nad ydych yn dod ag eitemau diangen i'r digwyddiad; bydd hyn yn helpu i gyflymu gwiriadau a'ch mynediad i'r digwyddiad.

  • Os byddwch yn gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus, rhowch wybod i'r heddlu neu'r staff diogelwch yn syth: peidiwch â'i adael i rywun arall. #GweithreduiAtalTerfysgaeth

  • Mewn argyfwng, os credwch fod risg uniongyrchol, ffoniwch 999 bob amser ac edrychwch o'ch amgylch am helpu gan staff - yn enwedig y rheini â radios a allai seinio rhybudd yn gyflym.

  • Peidiwch â gadael bagiau heb neb i ofalu amdanynt neu yn unrhyw le a allai achosi perygl i ddiogelwch. A pheidiwch â chytuno i ofalu am fagiau rhywun arall, ni waeth pa mor gredadwy yw eu stori.

  • Os oes digwyddiad, gwrandewch ar y staff ac unrhyw gyhoeddiadau. Bydd gan y trefnwyr gynlluniau mewn argyfwng i'ch helpu i gadw'n ddiogel.

Cofiwch, mae'r siawns o gael eich dal mewn digwyddiad terfysgol yn fach iawn. Ond os bydd yn digwydd - Rhedeg, Cuddio, Dweud uk/ACT

DIWEDD12.06.17