24 Maw 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus ynghylch pedleriaid sy’n gweithredu yn yr ardal heddlu.

Mae’r grwpiau hyn yn curo ar ddrysau ac yn honni eu bod nhw’n gyn-droseddwyr sy’n ceisio newid eu ffyrdd, cyn ceisio gwerthu cynnyrch cartref pob dydd i’r perchennog tŷ am grocbris.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynghori preswylwyr i ystyried yn ofalus cyn prynu cynnyrch wrth werthwyr drws-i-ddrws ac i beidio ag ildio i dactegau gwerthu. 

Dywedodd y Rhingyll Gareth Cross o Orsaf Heddlu Aberystwyth:

“Os oes unrhyw werthwr yn galw heibio i’ch cartref gan werthu unrhyw gynnyrch, peidiwch â gadael iddynt ddwyn perswâd arnoch i roi arian am gynnyrch nad ydych eu hangen neu gynnyrch o safon isel. Os ydych chi’n penderfynu prynu rhywbeth, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael derbynneb a chyfeiriad y gwerthwr rhag ofn y byddwch chi angen cysylltu â nhw os na fyddwch chi’n hapus â safon y cynnyrch.

Gofynnwch i werthwyr drws-i-ddrws am dystysgrif pedler bob tro. Tystysgrifau a gyhoeddir gan yr heddlu yw tystysgrifau pedler, a dylent gynnwys manylion y gwasanaeth heddlu i gysylltu ag ef er mwyn sicrhau ei dilysrwydd - peidiwch â derbyn cardiau adnabod pedleriaid ffug neu rai sydd wedi’u hysgrifennu â llaw.”

Cynghorir unrhyw un sydd wedi derbyn ymweliad gan bedler ac sy’n poeni am ei ymddygiad neu ei dactegau gwerthu i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101, neu ei Dîm Plismona Bro lleol.