11 Rhag 2013

Ddoe, cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys Gynhadledd Plismona Gwledig a ddaeth â dros saith deg o bobl o amryw o sefydliadau a grwpiau cymunedol, ac o gefndiroedd ffermio ac academaidd at ei gilydd er mwyn trafod sut fedrwn ni weithio gyda’n gilydd er mwyn gwella’r gwasanaeth a ddarperir gan yr Heddlu i’n cymunedau gwledig.

Nod y Gynhadledd Plismona Gwledig oedd casglu gwybodaeth ac arbenigedd er mwyn galluogi’r heddlu i ddeall anghenion a dyheadau ei gymunedau gwledig yn Nyfed-Powys yn well.

Roedd yn dilyn yr ymgynghoriad a gynhaliwyd yn yr haf a ofynnodd i bobl rannu eu barn am y gwasanaethau rydym yn eu darparu a sut y gellir eu gwella, yn arbennig y rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy diarffordd lle y mae pobl yn teimlo dan anfantais oherwydd diffyg mynediad i wasanaethau.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Rwyf am i ni gymryd camau beiddgar, arloesol ymlaen tuag at ddod yn feincnod ar gyfer darpariaeth plismona gwledig yn y DU.

“Gosododd y cynllun heddlu a throseddu’r blaenoriaethau ar gyfer yr Heddlu am y blynyddoedd i ddod, gan gynnwys atal a mynd i’r afael â throsedd, diogelu’r rhai sy’n agored i niwed, diogelu’r rhai sy’n agored i niwed a gwella mynediad i wasanaethau’r heddlu. Canolbwyntiodd y Gynhadledd ar y tair thema hyn gan archwilio i’r heriau cyfredol a’r posibiliadau.
 
“Roeddwn yn hapus iawn â chanlyniad y digwyddiad. Cawsom drafodaeth arbennig o dda ynglŷn â’r materion sydd yn bwysig i’n cymunedau. Dywedodd pobl sut y gallan nhw ein helpu, a’r hyn maen nhw eisiau wrthym. Rwy’n credu y gellir rhannu a defnyddio ein gwybodaeth gyfunol i ddatblygu dealltwriaeth ehangach o sut y medrwn wasanaethu pobl Dyfed-Powys orau. 

“Bod yn hygyrch a chymryd rhan mewn digwyddiadau yn yr ardal oedd dau o’r prif bethau y gofynnodd pobl i ni wneud. Nid yw plismona amlwg yn golygu bod ar batrôl bob tro. Mae’n ymwneud â siarad â phobl, ac ymweld â nhw mewn llefydd lle y maent eisoes yn cyfarfod ac yn dod at ei gilydd. 

“Yn Nyfed-Powys, rydym wedi ymrwymo i roi’r cyhoedd yn gyntaf a’i gwneud hi mor hawdd a syml â phosibl iddynt ofyn am a chael help. Rydym eisoes wedi cychwyn arni trwy fabwysiadu ymagwedd ‘os ydym yno, rydym ar agor’ i’n gorsafoedd heddlu mewn cymunedau, ac mae hynny i’w weld yn gweithio’n dda.
 
“Mae’n bwysig ein bod ni dal yn siarad am weithio mewn partneriaeth, ac mewn amserau economaidd anodd, gwrthod y demtasiwn i ddiosg gwaith a chanolbwyntio ar wasanaethau craidd. Os yw asiantaethau’n canolbwyntio ar ddiogelu’u hunain fel sefydliadau, yn hytrach na’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl, mae yna risg enfawr i’n cymunedau gwledig. Fy mhle i’r bobl yn y gynhadledd oedd iddynt wrthod y demtasiwn i edrych yn fewnol, a throi i wynebu’r cyhoedd a’u rhoi nhw yn gyntaf.

“Y cam nesaf yw casglu pob barn, cynnig am help a chymorth, a meddyliau am yr hyn sy’n gweithio a beth ellir ei wella, a rhannu hynny â’m cydweithwyr. Yna, medrwn gychwyn ei weithredu. Efallai y bydd rhai pethau’n cymryd mwy o amser i’w cyflawni na phethau eraill, ond rwyf wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i’n cymunedau gwledig yn syth.”

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Christopher Salmon, “Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn hollbwysig ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys nawr ac yn y blynyddoedd sydd i ddod. Nododd y gynhadledd fod y Prif Gwnstabl yn cydnabod hyn.

“Roedd yna gynrychiolwyr o amrediad eang o ddiddordebau gwledig ac, yn bwysig, medrant gynnig arbenigedd, gwybodaeth a chymorth i’r heddlu.

“Mae Simon Prince eisoes yn cynnig mynediad cyhoeddus haws i’w heddlu, ac yn creu swyddi swyddogion heddlu newydd. Dylai’r gwaith sy’n cael ei gynnal o ran plismona gwledig gynnig tawelwch meddwl a hyder pellach i’r cyhoedd.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion
Penawdau lluniau – Prif Gwnstabl Prince yn annerch y cynrychiolwyr yn yr ystafell ac sy’n gwylio’r weddarllediad

Mae’r ddogfen Plismona Gwledig yn Nyfed-Powys ar gael o www.dyfed-powys.police.uk

Cymerodd cynrychiolwyd o’r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, a grwpiau cymunedol ran yn y gynhadledd. Roedd cyfanswm o 70 cynrychiolydd.

Y siaradwyr gwadd oedd Sarah Tucker, cydymaith ymchwil gyda Phrifysgol Caerdydd, Peter Davies o Undeb Amaethwyr Cymru.

Y themâu ar gyfer y gweithdai oedd: Atal trosedd; gwasanaethau hygyrch a phobl sy’n agored i niwed.

Gofynnwyd i gynrychiolwyr ystyried ac ateb y cwestiynau canlynol:
Beth ydych chi’n gwybod? Ydyn ni’n methu unrhyw beth? Sut fedrwch chi helpu? Beth allwn ni wneud gyda’n gilydd?

Bydd yr holl wybodaeth a’r syniadau a gyflwynwyd yn y gynhadledd yn cael eu cipio a’u defnyddio ar gyfer hysbysu cyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol gan Heddlu Dyfed-Powys.