04 Ebr 2019

Dan y Cynllun Bihafiwch neu Cewch eich Banio mae Swyddogion Ymateb a Thimau Plismona Bro yn gweithio’n agos gyda busnesau i ostwng trais ac anrhefn mewn tafarnau a chlybiau. Mae’r cynllun yn gwahardd pobl o dafarnau, clybiau a bariau oherwydd ymddygiad drwg.

 

Os oes unrhyw un yn cael ei arestio am drosedd yn ymwneud â thrais, anrhefn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn eiddo trwyddedig, neu ar ôl gadael sefydliad trwyddedig sy’n rhan o’r Cynllun, byddant yn cael eu gwahardd nid yn unig o’r eiddo trwyddedig hwnnw, ond o bob eiddo trwyddedig sy’n dangos yr arwydd Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio o fewn yr ardal. Yn ogystal, os yw rhywun yn niwsans parhaus i drwyddedai ond nad yw ei ymddygiad yn galw am ei arestio, gall trwyddedai roi ei enw ymlaen i dderbyn gwaharddiad o bob eiddo trwyddedig. Mae cwsmeriaid problemus yn cael eu gwahardd nid yn unig o’r un dafarn honno, ond o’r holl rai yn yr ardal sy’n rhan o’r cynllun.

 

Mae Rhingyll y Drenewydd Stephen Vaughan nawr wedi cymryd awenau’r cynllun gan y Rhingyll Dave Steer a fu’n rhedeg y cynllun yn llwyddiannus am nifer o flynyddoedd.

 

Meddai:

 

“Mae Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio’n offeryn effeithiol i helpu atal, gostwng a threchu troseddau’n ymwneud ag alcohol o fewn cymunedau. O ganlyniad i arestiadau am anrhefn yn gysylltiedig ag alcohol ym mis Mawrth yn y Drenewydd, mae 10 o bobl wedi derbyn gwaharddiadau heddiw gan Bwyllgor Gwarchod Tafarnau’r Drenewydd sy’n amrywio o ran hyd o 3 mis i waharddiad am gyfnod amhenodol. Mae’r gwaharddiad hwn yn atal y rhai hynny a restrir rhag mynd i mewn i unrhyw eiddo trwyddedig yn y Drenewydd a’r ardal amgylchynol. Hoffai’r Pwyllgor Gwarchod Tafarnau hefyd atgoffa’r bobl sydd wedi derbyn hysbysiadau gwahardd y bydd torri hyn mewn unrhyw fodd yn arwain at ymestyn cyfnod eu gwaharddiad.”

 

“Ni fydd trwyddedai’n goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu heiddo ac mae Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio’n cadw pobl o’r fath allan, gan ei gwneud yn fwy diogel a phleserus i bawb arall.”

 

“Mae’r neges yn syml - Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio!”