12 Hyd 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn aelod allweddol o’r tîm cydlynu amlasiantaeth sy’n rheoli ac yn goruchwylio’r digwyddiad hwn yn rhagweithiol, y mae’r cynllun rheoli traffig sydd mewn grym ar gyfer y gwyriadau gofynnol oherwydd ffyrdd sydd wedi cau yn rhan annatod. Mae cyfres o gyfarfodydd eisoes wedi’u cynnal rhwng Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru, Adran Briffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin, a phartneriaid allweddol eraill sydd wedi adolygu a diweddaru cynlluniau rheoli traffig sydd eisoes yn bod. Mae hyn wedi ymgorffori adborth gan y gymuned a modurwyr a ddefnyddiodd y llwybrau dargyfeirio dros y penwythnos. Bydd cyfarfodydd ac adolygiadau pellach hefyd yn cael eu cynnal yr wythnos hon, a fydd yn cynnwys camau gweithredu ar gyfer y penwythnos i ddod. 

Datblygiad pwysig y mae angen i ddefnyddwyr ffyrdd a’r gymuned leol ddeall yw y bydd angen cau’r A48 i’r ddau gyfeiriad yn anffodus o nos Wener 14 Hydref tan yn gynnar ddydd Llun 17 Hydref er mwyn i’r contractwr arbenigol (Valero) osod lein beipiau newydd yn lle’r un sydd wedi torri. Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd y llwybr dargyfeirio swyddogol drwy Langynnwr ar y B4300. Yn dilyn hynny, bydd y gerbytffordd tua’r dwyrain ond ar gau ar gyfer gweddill cyfnod y gwaith arfaethedig. 

Dywedodd y Prif Arolygydd Peter Roderick o Adran Gweithrediadau Arbenigol Heddlu Dyfed-Powys: “Bydd y cynlluniau rheoli traffig yn sicrhau bod system ddiogel ar gyfer teithio ar ffyrdd mewn grym am weddill yr amser y bydd yr A48 ar gau. Gall aelodau o’r cyhoedd ddisgwyl gweld llawer iawn o swyddogion heddlu ar yr A48 yn Nantycaws a’r prif ffyrdd prifwythiennol yn yr ardal gyfagos. Bydd y llwybr dargyfeiriol yn cael ei fonitro’n agos gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd, a bydd cynlluniau wrth gefn wedi’u sefydlu ar gyfer heriau ychwanegol y gellir eu profi yn ystod y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.”

Ychwanegodd: “Gofynnir i’r rhai sy’n defnyddio’r llwybr dargyfeiriol dros y diwrnodau nesaf, yn arbennig y penwythnos, i fod yn amyneddgar os bydd traffig yn symud yn araf. Bydd angen i ddefnyddwyr y ffyrdd dalu sylw arbennig i’r arwyddion traffig dros dro a fydd yn nodi’r llwybr dargyfeirio gan y bydd y rhain yn nodi’r cyfyngiadau sydd mewn grym ar gyfer diogelu modurwyr a cherddwyr yn effeithiol. Yn ogystal, bydd angen i ddefnyddwyr y ffyrdd ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eu taith ac ystyried pa un ai a oes wir angen teithio drwy’r ardal sydd wedi’i heffeithio.”