30 Tach 2018

Mae cynllun atal trosedd wedi rhwystro dioddefwyr posibl sy’n byw yn ardal Heddlu Dyfed-Powys rhag colli mwy na hanner miliwn o bunnau mewn un flwyddyn yn unig.

Mae’r Protocol Bancio arloesol yn galluogi staff banciau i gysylltu â’r heddlu os ydynt yn amau bod cwsmer yn y broses o gael ei sgiamio, gan arwain at ymateb brys i’r gangen benodol.

Lansiwyd y cynllun yn hydref 2016 fel modd o adnabod a diogelu dioddefwyr twyll posibl pan maent yn mynd i fanc neu gymdeithas adeiladu. Ymunodd Heddlu Dyfed-Powys yn 2017 ac y mae ers hynny wedi derbyn 49 o alwadau gan fanciau a chymdeithasau adeiladu ar draws ardal yr heddlu.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae’r protocol wedi arbed colled o £561,520, ac wedi caniatáu i swyddogion adnabod 32 o ddioddefwyr agored i niwed nad oedd yr heddlu cyn hynny’n gwybod amdanynt.

Meddai Paul Callard, o Dîm Trosedd Ariannol Heddlu Dyfed-Powys: “Rydym yn gwybod bod y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymuned yn cael eu targedu a’u twyllo gan droseddwyr dideimlad sy’n defnyddio amrywiaeth o ddulliau.

“Dull cyffredin o gyflawni troseddau twyll yw annog dioddefwyr i fynd i’w banc, cymdeithas adeiladu neu Swyddfa Bost lleol i dynnu neu drosglwyddo arian allan o’u cyfrif.

“Drwy’r Protocol Bancio, gall staff banciau a chymdeithasau adeiladu gysylltu â ni’n uniongyrchol os oes ganddynt unrhyw bryderon ynghylch rhywun sy’n tynnu swm mawr o arian, neu’n ceisio cyflawni trosglwyddiad anarferol.

“Rydyn ni’n gallu adnabod a diogelu dioddefwyr twyll posibl yn y sefyllfaoedd hyn, a thrwy weithio mewn partneriaeth gyda’r diwydiant ariannol a Safonau Masnach gallwn wir wneud gwahaniaeth a diogelu’r rhai mwyaf agored i niwed.

“Gyda diolch i’r Protocol Bancio rydym wedi llwyddo i atal dros £500,000 rhag cael ei golli i dwyllwyr ers hydref 2017 yn ardal Heddlu Dyfed-Powys yn unig, ac wedi atal rhai o’r bobl fwyaf agored i dwyll rhag dod yn ddioddefwyr.

“Mae hyn yn dyst i’r effaith y gellir ei briodoli’n uniongyrchol i’r Protocol Bancio, ac rydym yn gyffrous i weld straeon cadarnhaol am lwyddiant pellach wrth i ni symud ymlaen.”