02 Mai 2019

Cynhaliwyd gweithdy yn Hwlffordd i helpu i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol, yn ogystal â chynorthwyo gwrthderfysgaeth.

 

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Benfro Ddiogelach yn dweud bod y seminar ddydd Mercher wedi trafod ffyrdd o wella’r dulliau o rannu gwybodaeth rhwng asiantaethau partner.

 

Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn ymwneud â nifer o droseddau difrifol, fel masnachu a chludo cyffuriau - gan gynnwys gweithgareddau 'ffiniau Sir' - troseddau rhyngrwyd neu sy’n ymwneud â’r rhyngrwyd, caethwasiaeth fodern a camfanteisio'n rhywiol ar blant.

 

Mae troseddwyr difrifol a chyfundrefnol yn targedu'r bobl fwyaf agored i niwed ac maent yn cael effaith sylweddol ar gymunedau.   Ni all yr un sefydliad ymdrin â hyn ar ei ben ei hun.

 

Mae angen i asiantaethau partner weithio gyda'i gilydd i rannu gwybodaeth berthnasol ac i gydlynu gweithgareddau yn effeithiol er mwyn amddiffyn y rhai sydd mewn perygl ac i ddefnyddio'r ystod lawn o bwerau i atal y troseddwyr a’u cael gerbron llys.

 

Bu'r gweithdy hefyd yn trafod CONTEST – Strategaeth Gwrth-Derfysgaeth y Llywodraeth.  Y nod yw tanseilio ideolegau eithafol, amharu ar y rhai sy'n hyrwyddo eithafiaeth dreisgar, a chefnogi unigolion a allai gael eu radicaleiddio.

Cynrychiolwyr o wahanol asiantaethau yn y gweithdy

Cynrychiolwyr o wahanol asiantaethau yn y gweithdy

Daeth nifer o asiantaethau at ei gilydd yn y gweithdy

Daeth nifer o asiantaethau at ei gilydd yn y gweithdy

Mae'r trefnwyr yn dweud y bydd y digwyddiad a gynhaliwyd ar faes Sioe Llwynhelyg yn cryfhau cysylltiadau ac arferion gwaith er mwyn sicrhau bod y Bartneriaeth a sefydliadau lleol yn gweithio'n effeithiol i gadw cymunedau'n ddiogel.