07 Medi 2015

Mae darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled canolbarth a de orllewin Cymru wedi dod at ei gilydd i geisio barn pobl am degwch bywyd heddiw.

 

Mae cyrff yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn gofyn i aelodau’r cyhoedd am eu barn er mwyn ceisio pennu eu blaenoriaethau o ran cydraddoldeb. 

 

Bydd yr arolwg yn cynnwys materion Hil, Rhyw, Oed, Crefydd a Chred, Anabledd, Cyfeiriadedd Rhywiol, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Ailbennu Rhywedd a Statws Partneriaeth.

 

Mae’r gwaith yn cael ei gynnal fel rhan o ddatblygu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol 2016 – 2020. Mae’n ofynnol i bob darparwr gwasanaeth cyhoeddus wneud hyn o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

 

Dogfennau pwysig yw’r Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol sy’n anelu i ddileu gwahaniaethu, hybu cydraddoldeb cyfle a hyrwyddo perthnasau da rhwng pobl.

 

Mae’r sefydliadau cysylltiedig yn cynnwys – Cyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cyngor Sir Penfro, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyngor Sir Powys, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Heddlu Dyfed-Powys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

 

Gall aelodau o’r cyhoedd gyflwyno eu barn i unrhyw un o’r darparwyr gwasanaethau cyhoeddus hyn drwy lenwi ffurflen ar-lein, sydd ar gael ar wefan pob sefydliad.

http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/amdanom-ni/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth/ein-hamcanion-cydraddoldeb/

Dim ond unwaith y bydd angen cyflwyno safbwyntiau oherwydd bydd y wybodaeth yn cael ei rhannu â’r holl ddarparwyr gwasanaethau. Ni ofynnir i chi ddarparu unrhyw fanylion cyswllt personol.

 

Yn ogystal, bydd nifer o ddigwyddiadau ymgynghori’n cael eu cynnal ledled y rhanbarth. Am ragor o wybodaeth ynghylch rhain, cysylltwch â:

 

Sir Gaerfyrddin – Kevin Pett, Cyngor Sir Caerfyrddin kpett@carmarthenshire.gov.uk neu 01239 234567

 

Ceredigion – Carys Morgan, Swyddog Polisi Iaith a Chydraddoldeb, Cyngor Sir Ceredigion

carys.morgan@ceredigion.gov.uk neu 01545 574194

 

Sir Benfro – Sarah Worby, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol, Cyngor Sir Penfro

sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 775263

 

Powys – consultations@powys.gov.uk