23 Ion 2015

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Pam Kelly o Heddlu Dyfed-Powys, “Mae dadansoddi lleol cyfredol yn dangos y newidiadau clir yn y math o alw ar Heddlu Dyfed-Powys. Yn draddodiadol, mae heddluoedd wedi canolbwyntio ar rannu data â’r cyhoedd sy’n dangos lefelau trosedd er mwyn dangos lefelau galw, ond wrth i gymdeithas newid, mae’r galw ar yr heddlu’n newid ac mae’r galwadau hyn yn ehangach o lawer na throsedd yn unig.

“Mae’r gwaith dadansoddol a wnaed gan yr heddlu’n dangos newid amlwg mewn tueddiadau trosedd, yn arbennig y rhai sy’n gysylltiedig â seiberdroseddu a thwyll ar-lein. Fodd bynnag, mae un o’r meysydd sy’n dangos cynnydd sylweddol yn gysylltiedig â ‘Galw Amddiffynnol’, sy’n cynnwys galwadau am wasanaeth i helpu unigolion sy’n ceisio delio â salwch meddwl, unigolion coll a galwadau eraill sy’n ymwneud â diogelwch unigolion; o fewn y categori hwn, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gweld cynnydd o 2000 o alwadau dros y bum mlynedd ddiwethaf.

 

“Mae diogelu pobl sy’n agored i niwed yn un o brif flaenoriaethau Heddlu Dyfed-Powys, ac mae ymchwiliadau’n gofyn am unigolion hynod hyfedr sy’n medru ymdrin ag achosion cymhleth o’r fath. Ers cryn amser bellach, mae’r gwasanaeth wedi annog mwy o adrodd o ran y maes hwn. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gweld cynnydd sylweddol mewn adroddiadau am gam-drin domestig (32% o gyfanswm y troseddau treisgar o fewn yr ardal heddlu), troseddau rhyw ac achosion sy’n gysylltiedig â diogelu plant (cynnydd o dros 258 o gyfeiriadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf). Yn ogystal, ceir cynnydd yn nifer yr unigolion sydd angen eu monitro am eu cysylltiad â throseddau rhyw a throseddau treisgar o fewn y Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd (MAPPA). Mae angen mwy o staff arbenigol oherwydd y cynnydd hwn mewn achosion risg uchel a chymhleth, ac wrth gwrs, mae achosion o’r fath yn cymryd amser ac mae angen ymchwiliadau manwl er mwyn cefnogi dioddefwyr, dwyn troseddwyr i gyfiawnder a chadw’n cymunedau’n ddiogel.

 

“Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys yw ein bod ni’n anelu i sicrhau bod ein hadnoddau, ein swyddogion arbenigol a’n hyfforddiant yn cael eu halinio ac yn ymateb i’r galw ar adeg pan mae cyllidebau heddluoedd yn cael eu gwasgu a phan mae ein cyhoedd angen ac yn haeddu plismona amlwg a hygyrch. Hwn yw’r her ar gyfer heddluoedd ledled y wlad ac, wrth gwrs, ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys.”