25 Tach 2019

Hollie kerrell

Hollie kerrell

Bydd rhaglen ddogfen sy’n amlinellu ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys i lofruddiaeth ddomestig yn cael ei darlledu ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn (dydd Llun 25 Tachwedd), sef y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod.

Bydd ‘Murdered by My Husband’ yn cael ei darlledu ar y sianel Crime + Investigation am 9 o’r gloch y noson honno, ac yn dangos sut arweiniodd ymchwiliad yr heddlu at Chris Kerrell yn pledio’n euog i lofruddiaeth y wraig yr oedd newydd wahanu wrthi, Hollie Kerrell, ddydd Sul 22 Ebrill 2018 yn ei chartref yng Nghnwclas, Powys. Cafodd ei ddedfrydu i oes o garchar ar 2 Tachwedd 2018, a bydd yn rhaid iddo dreulio 25 mlynedd o leiaf yn y carchar.

Mae’r rhaglen hefyd yn tynnu sylw at yr wyth arwydd rhybudd y mae camdrinwyr fel arfer yn eu dangos cyn lladd eu partner. Mae ymchwil arloesol gan Dr Jane Monckton-Smith, cyn swyddog heddlu sydd erbyn hyn yn droseddegydd, yn dangos yr arwyddion sy’n gwaethygu o hanes neu euogfarnau blaenorol i gam-drin i lofruddiaeth.

 

8 Cam Dynladdiad Domestig

1 – Hanes blaenorol

Mae’n bosibl iawn fod gan y troseddwr gofnod troseddol neu honiadau gan gyn-bartneriaid am reoli, cam-drin domestig neu stelcio. Mae dioddefwyr yn aml yn ymwybodol, ond nid ydynt yn credu adroddiadau bob amser.

2 – Perthynas gynnar

Mae’r berthynas yn dwysau’n gyflym gyda datganiadau cynnar o gariad, meddiangarwch a chenfigen.

3 - Perthynas

Mae rheolaeth drwy orfodaeth yn amlwg yn y berthynas, fel arfer gyda rhai o’r marcwyr perygl uwch.

4 – Sbardun/au

Mae rhywbeth yn digwydd sy’n bygwth rheolaeth y troseddwr – gwahanu, neu’r posibilrwydd o wahanu, fel arfer. Gall sbardunau eraill fod yn broblemau ariannol neu salwch corfforol neu feddyliol.

5 - Gwaethygu

Mae yna gynnydd yn amlder neu ddifrifoldeb tactegau rheoli, megis bygythiadau o hunanladdiad, erfyn, trais a stelcio. Ymgais i adfer rheolaeth yw’r rhain.

6 – Newid ffordd o feddwl

Nid yw’r troseddwr yn cael y rheolaeth mae’n dymuno yn ôl, felly gall teimladau o ddial, anghyfiawnder neu gywilydd sbarduno penderfyniad i ddatrys materion, naill ai drwy symud ymlaen, dial, neu ddynladdiad o bosibl.

7 - Cynllunio

Gall y cam hwn gynnwys prynu arfau, chwilio am gyfleoedd i gael y dioddefydd ar ben ei hun, stelcio a bygwth.

8 - Dynladdiad

Gall hyn gynnwys trais eithafol, hunanladdiad, marwolaeth amheus, unigolyn coll neu sawl dioddefydd (gan gynnwys plant).

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gobeithio y bydd codi ymwybyddiaeth ynglŷn ag wyth cam dynladdiad domestig yn ystod Diwrnod Rhuban Gwyn, a’r 16 diwrnod o weithredu, yn annog y cyhoedd i adnabod yr arwyddion a gweithredu.

Bydd y Ditectif Uwch-arolygydd Anthony Griffiths, Pennaeth Diogelu’r Cyhoedd, Dr Jane Monckton-Smith ac Ymgynghorydd Trais Domestig Annibynnol yn cynnal sesiwn holi ac ateb yn fyw ar Facebook yn syth ar ôl i’r rhaglen gael ei darlledu. Ymunwch â nhw er mwyn cael gwybod mwy am yr 8 cam i ddynladdiad domestig ac am y cymorth sydd ar gael i unrhyw un sy’n dioddef cam-drin domestig.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Anthony Griffiths, Pennaeth Diogelu’r Cyhoedd: “Roedd llofruddiaeth Hollie’n drasiedi a adawodd tri o blant ifainc heb eu mam gariadus. Tan ei llofruddiaeth hi, doedd neb yn gwybod llawer am ymddygiad rheolaethol ei gŵr. Gwaethygodd y sefyllfa’n ddifrifol pan geisiodd Hollie ddod â’r berthynas i ben. Yn drist, arweiniodd hynny at ei llofruddiaeth.

“Rydyn ni wedi gweithio’n agos â’r sianel Crime + Investigation a Dr Jane Monckton-Smith, gyda chaniatâd teulu Hollie, i dynnu sylw at ei stori, yn y gobaith y bydd yn helpu menywod eraill i adnabod yr arwyddion a allai arwain at ddynladdiad.

“Mae Heddlu Dyfed-Powys nawr yn gweithio’n agos â Dr Monckton-Smith, er mwyn ymgorffori ei hwyth cam o ddynladdiad domestig o fewn yr ymateb plismona i wella’r ffordd rydyn ni’n adnabod ac yn diogelu dioddefwyr cam-drin domestig mor fuan â phosibl.  

“Yr hyn rwyf eisiau’n fwy na dim yw i’r cyhoedd fedru adnabod y camau hyn, oherwydd fe allai eu hymyrraeth neu eu gweithredoedd nhw wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Ar ôl gwylio’r rhaglen hon, os bydd rhywun yn adnabod yr arwyddion sy’n medru arwain at berygl uwch o ddynladdiad yn ei berthynas ei hun, neu berthynas ffrind neu aelod o’r teulu, os gwelwch chi’n dda, gwnewch rywbeth amdano. Rhowch wybod i’r heddlu, siaradwch â’r unigolyn sydd wedi’i effeithio, neu ceisiwch gymorth a chefnogaeth gan yr asiantaethau amrywiol sy’n bodoli, megis Cymorth i Fenywod neu linell gymorth Byw Heb Ofn.”

Am gymorth a chyngor:

  • Galwch y llinell gymorth cam-drin a thrais Byw Heb Ofn am ddim ar 0808 8010 800
  • Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim – mae’n llawn o wybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol er mwyn helpu i ddiogelu’ch preifatrwydd
  • Galwch heibio i dyfed-powys.police.uk/ClaresLaw i ddysgu am gynllun lle y cewch ddarganfod pa un ai a oes gan eich partner presennol, neu bartner posibl, hanes o drais neu gam-drin
  • Galwch heibio i ncdv.org.uk am gyngor cyfreithiol am ddim yn gyflym

I adrodd am gam-drin domestig, galwch yr heddlu ar 101. Os ydych chi’n adrodd am gam-drin sy’n digwydd ar y pryd, galwch yr heddlu ar 999.