08 Meh 2017

Mae canolfan newydd ar gyfer swyddogion heddlu wedi agor yn Llanelli. Mae’r ganolfan yn un o’r adeiladau sydd eisoes ar safle gorsaf heddlu bresennol Llanelli, a adnewyddwyd yn ddiweddar ac sydd wedi cael llety ychwanegol dros dro er mwyn caniatáu i staff weithio oddi yno.  

Mae gan y ganolfan fynediad newydd ar gyfer y cyhoedd, ac mi fydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9.00y.b. - 2.00y.h. a 2.40y.h. - 5.00y.h.

Gall aelodau o’r cyhoedd alw heibio i adrodd am drosedd, gofyn am gyngor atal trosedd, neu drefnu i gwrdd â swyddog er mwyn trafod unrhyw faterion plismona lleol.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Gary Mills:

“Mae’r lefel buddsoddiad hwn yng ngorsaf heddlu Llanelli yn dangos yn glir ein hymrwymiad tuag at gadw canolfan blismona lleol yn y dref a’n hawydd i sicrhau bod ein cyfleusterau’n addas ar gyfer defnydd gweithredol yn y dyfodol. Mae datblygu strwythur newydd ar yr hen safle’n ein cadw ni yn y dref lle mae’n cymunedau wedi dweud maen nhw eisiau i ni fod, a bydd yn sicrhau ein bod ni’n medru darparu’r safonau gwasanaeth uchaf i’n cymunedau yn ardal Llanelli.”

Bydd gweddill gorsaf heddlu bresennol Llanelli’n cael ei gosod ar y farchnad ar gyfer ei gwerthu ar ôl iddi gael ei gwagio’n llwyr.

Mae gwaith yn parhau ar y cynnig i gael tir yn ardal Llanelli, a datblygu cyfadeilad celloedd newydd a gorsaf i fodloni’r gofynion dalfa yn Sir Gaerfyrddin.

Mae cwrdd â’n timoedd plismona wyneb yn wyneb yn un ffordd yn unig o ymgysylltu â Heddlu Dyfed-Powys. Gellir cysylltu â’r gwasanaeth drwy’r rhif difrys 101 hefyd, ac os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, medrwch anfon neges destun at y rhif difrys 07811 311 908. Fel arall, medrwch e-bostio LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu gysylltu drwy twitter @NPTLlanelliTown. Galwch 999 mewn argyfwng bob tro.