19 Tach 2015

Yn dilyn adolygiad o’r dystiolaeth yn yr achos hwn, mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi penderfynu nad oes digon o dystiolaeth i weithredu yn erbyn unrhyw un o’r cwmnïoedd cysylltiedig am y troseddau o Ddynladdiad Corfforaethol.

Roedd yr ymchwiliad hwn yn gymhleth tu hwnt ac ni adawyd unrhyw garreg heb ei throi. Defnyddiwyd arbenigwyr i roi’r dystiolaeth orau posibl i’r GEG. Mae teuluoedd y rhai a fu farw wedi cael gwybod am benderfyniad y GEG, ac mae ein meddyliau’n aros gyda hwy.

O ganlyniad i’r penderfyniad a wnaed gan Wasanaeth Erlyn y Goron, bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn parhau â’r ymchwiliad, gan ddefnyddio eu pwerau o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a deddfwriaethau cysylltiedig. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys ystyried maes o law pa un ai a yw’r ddeddfwriaeth uchod wedi’i thorri a pha un ai a yw camau gorfodi’n briodol.   

Nodiadau i Olygyddion:

  • Ar 2 Mehefin 2011, bu ffrwydrad ym Mhurfa Olew Valero (Chevron gynt) yn Sir Benfro a laddodd pedwar gweithiwr. Dioddefodd gweithiwr arall anafiadau difrifol o ganlyniad i’r ffrwydrad.

  • Cychwynnwyd ymchwiliad troseddol mawr er mwyn ystyried y troseddau o Ddynladdiad Corfforaethol gan y cwmnïoedd cysylltiedig. Arweiniodd Heddlu Dyfed-Powys yr ymchwiliad hwn, gan ei gyflawni ar y cyd â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

  • Dros y pedair blynedd diwethaf, mae tîm ymroddedig o dditectifs heddlu ac arbenigwyr o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi ymrwymo i’r ymchwiliad hwn.

  • Gweithiodd cyfreithwyr arbenigol o Wasanaeth Erlyn y Goron gyda’r tîm ymchwilio drwy gydol y broses ymchwilio.

  • Mae swyddogion cyswllt teulu hyfforddedig wedi gweithio gyda’r teuluoedd a’u cefnogi drwy gydol yr ymchwiliad, a byddant yn parhau i wneud hynny yn ystod ymchwiliad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Nid yw’n briodol gwneud unrhyw sylwadau pellach ar achosion y tân a’r ffrwydrad oherwydd mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn parhau â’r ymchwiliad troseddol.