05 Maw 2018

“Mae ein staff yn y sector cyhoeddus yma yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio’n galed bob dydd i ddarparu gwasanaethau hanfodol y mae mae ein cymunedau’n dibynnu arnynt, ond mae staff, gwirfoddolwyr a’n cymunedau wedi bod yn rhyfeddol yn ystod tywydd garw y dyddiau diwethaf.

“Gwelwyd aml-asiantaethau Fforwm Cydnerthedd Lleol Dyfed Powys yn cyd-weithio mewn modd gydlynol er lles ein cymunedau.

“Rydym yn arbennig o falch o weld staff yn canfod atebion arloesol i broblemau ac yn gweithio fel un tîm ar draws ffiniau sefydliadol i gefnogi ei gilydd. Mae hyn wedi cynnwys helpu gyda theithio a gwirfoddoli amser a gofalu am les ei gilydd a’r bobl yn ein cymunedau sydd fwyaf agored i niwed. Dylai ein staff a’n cymunedau fod yn falch iawn. Diolch yn fawr.”

Ar ran Fforwm Cydnerthedd Lleol Dyfed Powys:

Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Chris Davies QFSM

Arweinydd Cyngor Sir Gâr, Y Cynghorydd Emlyn Dole

Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion, Eifion Evans

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed Powys, Claire Parmenter

Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Steve Moore

Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro, Ian Westley

Prif Weithredwr dros dro Cyngor Sir Powys, David Powell