23 Tach 2017

Yn dilyn adroddiadau diweddar yn y cyfryngau am gam-drin rhywiol ar Ynys Bŷr, mae’r heddlu wedi derbyn dau adroddiad pellach ar 21 Tachwedd am gam-drin rhywiol hanesyddol. Maen nhw’n ymwneud â throseddau a gyflawnwyd yn ystod yr un cyfnod (rhwng 1977 a 1987) gan yr un troseddwr sydd wedi’i enwi, sef Thaddeus Kotik. Mae’r troseddau hyn wedi’u cofnodi ac mae swyddogion mewn cysylltiad â’r dioddefwyr yn ystod yr ymchwiliad ac yn cynnig cymorth arbenigol.

Mae’r heddlu hefyd wedi derbyn un adroddiad pellach am gam-drin rhywiol gan ddyn arall ar Ynys Bŷr tua’r un adeg. Gwnaed yr adroddiad gan un o’r chwe dioddefydd gwreiddiol. Mae’r mater hwn yn cael ei ymchwilio ar wahân i’r cam-drin ar Ynys Bŷr ac mae’n ymwneud â dyn a oedd yn ymweld ag Ynys Bŷr ar y pryd ac sydd ddim yn byw yno bellach. Ni ellir rhyddhau gwybodaeth bellach ar hyn o bryd oherwydd fe fyddai’n peryglu’r ymchwiliad. 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i weithio gyda phartneriaid diogelu a’r Abaty ar Ynys Bŷr er mwyn sicrhau bod mesurau amddiffyn mewn grym er mwyn atal plant rhag dioddef unrhyw niwed neu gam-drin.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Anthony Griffiths: “Mae gennym swyddogion yn Heddlu Dyfed-Powys sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i ymchwilio i gam-drin hanesyddol a chefnogi dioddefwyr. Os oes mwy o ddioddefwyr sydd eisiau adrodd am achosion o gam-drin, gwnewch hynny drwy alw’r heddlu’n uniongyrchol os gwelwch chi’n dda. Ni allwn gofnodi cwynion yn ffurfiol na chynnig cymorth i ddioddefwyr yn seiliedig ar adroddiadau yn y cyfryngau. Gellir gwneud hyn drwy alw 101. Byddwn i’n dweud yr un peth wrth unrhyw un sydd wedi dioddef cam-drin yn y gorffennol, neu sy’n dioddef heddiw - os ydyn nhw’n dod o hyd i’r nerth i’w adrodd, byddwn ni’n ei drin o ddifrif ac yn cynnig y cymorth sydd angen arnynt.”