19 Chw 2019

Cafodd dros 500 o arestiadau eu gwneud fel rhan o ymgyrch gan bedwar heddlu Cymru i dargedu’r rhai sy’n gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau drwy gydol mis Rhagfyr.

Wedi’i harwain gan Heddlu Gogledd Cymru, yn ystod yr ymgyrch mis o hyd, a gynhaliwyd rhwng 1 Rhagfyr 2018 a 1 Ionawr 2019, cafwyd 368 o arestiadau am yrru dan ddylanwad alcohol a 179 o arestiadau am yrru dan ddylanwad cyffuriau ar draws Cymru eu gwneud.

Cafodd Heddlu De Cymru 179 o arestiadau alcohol a 67 am gyffuriau, gyda Heddlu Dyfed Powys yn arestio 85 am yrru dan ddylanwad alcohol gyda 11 am yrru dan ddylanwad cyffuriau. Ac fe welodd Heddlu Gwent 21 yn cael eu harestio am yrru dan ddylanwad alcohol gyda phedwar am gyffuriau.

Meddai’r Uwcharolygydd Jane Banham o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Cafodd mwy na 500 o yrwyr y rhesymau anghywir i gofio’r Nadolig ar ôl cael eu harestio am yrru dan ddylanwad ar draws Cymru.

“Mae’n siomedig fod pobl yn barod i gymryd y risg a gyrru dan ddylanwad. Un newid nodweddiadol i ni yma yng Ngogledd Cymru yw bod mwy wedi rhoi prawf positif am gyffuriau nag alcohol. Er bod hyn yn bryderus, mae’n adlewyrchiad o’n gallu i gynnal profion ar gyfer canabis a chocên ar ochr y ffordd.

“Dwi ddim yn meddwl fod pobl cweit yn deall y peryglon mae gyrru dan ddylanwad yn ei gyflwyno. Nid yw’r rhai sy’n cymryd y risg yn amlwg yn meddwl am deuluoedd y rhai sydd wedi marw oherwydd gyrrwr ar gyffuriau neu wedi bod yn yfed alcohol. Yn aml ein swyddogion yw’r rhai cyntaf i gyrraedd safle'r math yma o wrthdrawiadau ac mae rhai o’r pethau maent wedi eu gweld yn erchyll. Ni ddylai unrhyw un orfod bod yn dyst neu orfod dioddef oherwydd gweithredoedd anghyfrifol eraill.”

Ychwanegodd Uwcharolygydd Banham: “Mae ein swyddogion yn gweithio 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos a dylai unrhyw un sy’n bwriadu gyrru dan ddylanwad wybod y byddem allan yn disgwyl amdanynt - peidiwch â meddwl fod natur yr ardal wledig am eich amddiffyn. Fe wnawn barhau i dargedu’r rhai sy’n peryglu bywydau a’u dwyn o flaen y llysoedd.”

Dywedodd y Prif Arolygydd Mike Melly, Heddlu Dyfed-Powys: “Er bod gyrru a chymryd cyffuriau neu yfed bellach yn gymdeithasol annerbyniol, mae rhai gyrwyr yn parhau i gyflawni troseddau o’r fath. Rydyn ni’n defnyddio amryw o ddulliau i adnabod gyrrwr sy’n torri’r gyfraith, gan gynnwys patrolau targedig ac ymgyrchoedd a arweinir gan gudd-wybodaeth. Mae’r gwahaniaeth cyfrannol rhwng nifer y bobl sy’n cael eu stopio a nifer y profion anadl cadarnhaol yn dangos fod yr ymagwedd hon yn llwyddiannus. Byddwn ni’n parhau i dargedu unrhyw yrwyr sy’n gyrru dan ddylanwad alcohol neu sylweddau anghyfreithlon.”

 

Meddai Teresa Ciano, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae’r mwyafrif yn hollol ymwybodol bod defnyddio cerbyd ar ôl yfed alcohol neu gymryd cyffuriau yn beryglus ac yn gwneud trefniadau er mwyn dychwelyd adref. Yn anffodus mae rhai yn dal yn fodlon peryglu bywydau eu hunain ac eraill a dim ond yn dysgu goblygiadau eu gweithredoedd os ydynt yn cael eu dal gan yr Heddlu neu wedi bod yn rhan o wrthdrawiad sy’n newid bywyd.

“Hoffem atgoffa pobl nad ydi’n gwneud gwahaniaeth os ydych yn yfed coctels mewn bar soffistigedig hefo ffrindiau neu gwrw rhad yn eich cartref; os ydych chi’n gyrru ar ôl yfed alcohol mae’r gosb yr un fath. Plîs peidiwch â risgio cael eich gwahardd am o leiaf 12 mis, cofnod troseddol, dirwy fawr neu hyd at chwe mis yn y carchar - i gyd er mwyn arbed talu am dacsi neu fws adref.”

Canlyniadau Ymgyrch Nadolig 2018:

 

Heddlu

 

 

Profion anadl

 

Positif, wedi methu neu wedi gwrthod

 

 

Arestiadau cyffuriau

 

Gogledd Cymru

 

 

2,295

 

83

 

84

 

De Cymru

 

 

3,577

 

179

 

67

 

Dyfed Powys

 

 

1,419

 

85

 

 

11

 

Gwent

 

 

380

 

21

 

17