03 Mai 2017

Mae’n dda gan Heddlu Dyfed-Powys groesawu dau swyddog newydd i’r tîm uwch-reolwyr. Penodwyd y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens a’r Ditectif Brif Arolygydd Martin Slevin gan y Prif Gwnstabl Mark Collins ar 10 Ebrill ac maen nhw eisoes wedi cychwyn ar eu swyddi ym Mhowys.  

Mae’r Prif Arolygydd Rhiannon Ivens wedi gwasanaethu i Heddlu Hampshire a’r Heddlu Metropolitanaidd, a chyflawnodd rôl Prif Arolygydd Gweithrediadau am sawl blwyddyn cyn ymgymryd â’i rôl fel Prif Arolygydd parhaol gyda Heddlu Dyfed-Powys. Bydd hi’n gyfrifol am Bartneriaethau ym Mhowys ac mae’n dod â phrofiad sylweddol yn y maes hwn gyda hi. Mae hi’n arbennig o awyddus i gefnogi partneriaethau cyfredol yn ei rôl, yn ogystal â chreu amgylchedd lle mae cydweithio ag asiantaethau eraill mor effeithiol a di-dor â phosibl er mwyn cyflawni canlyniadau ardderchog ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr â’r sir.

Dywedodd, "Rydw i wedi cael y pleser o gwrdd â sawl aelod partner yn barod, ac fe’m trawyd gan eu hymdeimlad clir o bwrpas a’r ymagwedd gadarnhaol tuag at barhau i adeiladu ar y gwaith ardderchog sydd eisoes wedi’i gyflawni. Rwyf hefyd wedi derbyn croeso gan swyddogion a staff ledled Dyfed-Powys, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â nhw er mwyn cyflwyno gwasanaeth ardderchog i bawb yn ein cymunedau.”

Yn flaenorol, bu’r Ditectif Brif Arolygydd Martin Slevin yn gwasanaethu gyda Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr. Drwy gydol ei 27 blynedd o wasanaeth, mae Martin wedi datblygu sbectrwm eang o brofiad plismona o fewn cynllunio digwyddiadau, ymchwilio, gweithrediadau a hyfforddiant ymchwiliol. Ers 5 mlynedd, mae Martin wedi bod yn Dditectif Arolygydd ac yn Dditectif Brif Arolygydd Dros Dro o fewn Ymchwilio i Droseddau Mawr, gan ymchwilio’n benodol i ddynladdiad a marwolaethau amheus ledled yr heddlu yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Dywedodd, "Rwy’n edrych ymlaen at wasanaethu Dyfed-Powys, a chefnogi’r Prif Gwnstabl a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn arbennig o ran eu gweledigaeth i wneud yr Heddlu’n neilltuol. Rwy’n hyderus y bydd y profiad rwyf wedi datblygu dros 27 blynedd o blismona yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr yn medru dylanwadu ar gyfeiriad yr Heddlu a chwarae rôl gadarnhaol o ran cyflawni hyn.”

Dywedodd Jon Cummins, Comander Uned Reoli Sylfaenol (URS) Powys, “Mae’n dda iawn gen i groesawu Rhiannon a Martin i’r tîm uwch-reolwyr yn yr URS. Fel rhywun sydd wedi trosglwyddo i’r heddlu fy hun, rwy’n gwybod cymaint y byddant yn mwynhau gweithio yma gyda swyddogion, staff a phartneriaid i gyflwyno gwasanaethau plismona ardderchog. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Ddyfed-Powys ac mae eu hychwanegu i’r tîm URS yn cwblhau’r tîm uwch-reolwyr a sefydlwyd gan y Prif Gwnstabl. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r ddau ohonynt er mwyn gwella perfformiad yr heddlu.”

 DIWEDD

03.05.17