24 Hyd 2014

Mae llais dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi'i gryfhau yn sgil cyflwyno'r Sbardun Cymunedol.

Dyma gynllun newydd i'r Deyrnas Unedig, ac mae prosesau wedi'u sefydlu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro fel y gall pobl ddefnyddio'r grym newydd.

Caiff unigolion, busnesau a chymunedau sydd wedi dioddef o ganlyniad i ymddygiad gwrthgymdeithasol, trosedd casineb neu ddigwyddiad casineb ymgeisio am Sbardun Cymunedol, a allai arwain at adolygu eu hachos.  Mae trosedd neu ddigwyddiad casineb yn drosedd neu ddigwyddiad sy'n ymwneud â hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu statws trawsrywiol.  Caiff rhywun wneud cais ar ran dioddefwr hefyd, cyhyd â bod y dioddefwr yn cydsynio.

Er mwyn i gais am Sbardun lwyddo, rhaid bodloni meini prawf penodol.  Mae angen bod unigolyn wedi cwyno am ymddygiad gwrthgymdeithasol o leiaf teirgwaith o fewn chwe mis, neu fod o leiaf pum cwyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi dod o bobl wahanol mewn un ardal, neu fod un gŵyn wedi'i gwneud am drosedd neu ddigwyddiad casineb.  Gallai’r cwynion wedi mynd i unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithio i ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys yr heddlu, awdurdodau lleol, byrddau iechyd, a darparwyr tai cofrestredig.

Dywedodd Prif Arolygydd Dros Dro Ross Evans: "Ar adegau, caiff ymddygiad gwrthgymdeithasol effaith fawr ar ein cymunedau.  Gallaf addo i gymunedau ar draws y pedair sir yn ein hardal bod gwaith partneriaeth cryf ar y gweill yn barod.  Mae'r heddlu, awdurdodau lleol, byrddau iechyd a darparwyr tai cofrestredig yn cydweithio i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

"Fodd bynnag, mae cyflwyno'r cynllun Sbardun Cymunedol yn rhoi cyfle newydd i ddioddefwyr ofyn am adolygiad o achosion a riportiwyd lle na wnaed dim, neu le mae'r dioddefwyr yn tybio bod yr hyn a wnaed yn annigonol. "

I ofyn am Sbardun Cymunedol, galwch 101 am ffurflen gais.

Cewch ymateb o fewn 20 diwrnod yn nodi a fu'ch cais yn llwyddiannus ai peidio. 

Caiff y cais ei drafod mewn cyfarfod amlasiantaethol, ac os bydd yn llwyddiannus, caiff cynllun gweithredu ei lunio i ymateb i'r problemau a godwyd.