30 Medi 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn diolch i’w gymunedau yn dilyn dedfrydu 20 o ddynion a menywod a euogfarnwyd am eu rhan mewn cynllwyn i gyflenwi gwerthu tua £19 miliwn o gocên ar draws Prydain.

Atafaelwyd dros 2.7 cilogram o gocên purdeb uwch yn ystod yr ymchwiliad.

O ganlyniad i ddatblygiad cudd-wybodaeth sylweddol, a chefnogaeth arbennig gan ein cymunedau, cychwynnwyd un o’r ymchwiliadau cyffuriau mwyaf, cymhlethaf a manylaf o’i fath ar gyfer Tîm Troseddau Difrifol ar Raddfa Fawr Heddlu Dyfed-Powys.

Mae’r ymchwiliad wedi chwalu tri Grŵp Troseddu Trefnedig yn Lerpwl, Manceinion a De Cymru a oedd yn cynhyrchu ac yn gwerthu cocên purdeb uwch i gymunedau yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, De Cymru, ac mor bell ag Aberdeen yn Yr Alban.

Mae pedwar treial wedi’u cynnal yn Llys y Goron Abertawe, a rhoddwyd dedfrydau sylweddol i bawb a oedd yn gysylltiedig â’r cynllwyn yr wythnos hon.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Huw Davies, Uwch Swyddog Ymchwilio Ymgyrch Phobos, “Mae Heddlu Dyfed-Powys, gyda chymorth heddluoedd eraill ac asiantaethau partner, yn arbennig Gwasanaeth Erlyn y Goron, wedi aflonyddu ar rwydwaith troseddol a oedd yn gweithredu ledled y DU.

“Mae hwn yn ganlyniad arbennig i Heddlu Dyfed-Powys, yn ogystal â’r cymunedau rydyn ni’n gwasanaethu. Mae’n dyst i arbenigedd ac ymrwymiad Tîm Troseddau Difrifol ar Raddfa Fawr yr Heddlu. Dylai unrhyw grwpiau troseddol sy'n meddwl am dargedu ardal Dyfed-Powys feddwl eto. Efallai’n bod ni’n plismona ardal wledig, draddodiadol yn bennaf, ond mae gennym dditectifs ardderchog sydd wedi ymrwymo i sicrhau nad yw’n cymunedau’n cael eu heffeithio’n andwyol gan grwpiau troseddu difrifol fel rhain.

“Yn ogystal, hoffwn ddiolch i aelodau o’r cyhoedd a ddarparodd wybodaeth hollbwysig yn ystod yr ymchwiliad. Ni ddylid amcangyfrif yn rhy isel y rôl y mae aelodau o’r cyhoedd yn chwarae o ran gwneud eu cymunedau’n fwy diogel a dwyn pobl i gyfiawnder.

“Rwy’n annog unrhyw un sy’n amau bod rhywun yn ei gymuned yn gysylltiedig â gwerthu cyffuriau a reolir neu weithgarwch troseddol arall i’n galw ar 101, neu Taclo’r Tacle ar 0800 555 111 os ydych chi eisiau aros yn ddienw.”

Roedd yr ymchwiliad yn cynnwys casglu tystiolaeth o rannau eraill o’r wlad, defnyddio’r holl dactegau cudd ac agored, a thynnu pecyn tystiolaeth at ei gilydd a oedd yn cynnwys dros 3000 darn o dystiolaeth i gyflwyno achos cryf i’r llysoedd.

Roedd yn canolbwyntio ar weithgareddau cyffuriau anghyfreithlon Grŵp Troseddu Trefnedig a oedd yn cael ei arwain gan Matthew Roberts, 32 oed, o Lanelli, a oedd yn gweithredu yn Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Abertawe. Roedd yn ceisio llawer iawn o gocên purdeb uwch o ddau Grŵp Troseddu Trefnedig ar wahân yng Nglannau Merswy a Manceinion Fwyaf.

Roedd cynghrair Glannau Merswy’n cael ei arwain gan Ian Michael Edwards. Fe’i dedfrydwyd i 14 blynedd o garchar yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun 25 Medi, o ganlyniad i’w ple euog cynnar. Cydlynodd Edwards fasnachu cocên drwy gludwyr rheolaidd, cyson a dibynadwy, sef Andrew Curphey, bachgen 17 oed, ac Allen Heron, i mewn i Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Abertawe. Hwyluswyd hyn gan bennaeth Grŵp Troseddu Trefnedig De Cymru, sef Roberts. Yn ogystal, datblygodd y grŵp hwn rwydwaith cynhyrchu a chyflenwi yn Aberdeen. Roedd tua 200 o swyddogion heddlu’n gysylltiedig â’r arestiadau yng Nglannau Merswy.

Ffurfiodd Paul Lasley ran o Grŵp Troseddu Trefnedig Manceinion Fwyaf. Cydlynodd Lasley fasnachu cocên purdeb uwch a llawer iawn o gyfryngau cymysgu i’r Grŵp Troseddu Trefnedig a oedd wedi’i leoli yng Nghymru, dan arweiniad Roberts.

Dywedodd Jonathan Bushell, Pennaeth Uned Gwaith Achos Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru:

“Targedodd yr ymgyrch hon rwydwaith troseddwyr hynod drefnus a oedd yn gysylltiedig â chyflenwi niferoedd mawr o gocên.

“Roedd un fraich o’r grŵp wedi’i lleoli yn Ne a Gorllewin Cymru, ac yn cyflenwi cyffuriau i gymunedau’r ardal. Roedd y grŵp hwn a oedd wedi’i leoli yng Nghymru yn cael cyffuriau gan rwydwaith troseddu trefnedig a oedd wedi’i leoli yn Lerpwl. Mae aelodau o giang Lerpwl hefyd wedi’u heuogfarnu am gyflenwi cocên i rannau o’r Alban.

‎ “Roedd gan bob diffynnydd yn yr achos hwn rôl unigryw o fewn y grŵp troseddu trefnedig. Gan hynny, mae pob un ohonynt yn gyfrifol am ddod â diflastod i’r cymunedau a gyflenwasant. Gyda’i gilydd, roeddent yn targedu’r rhai a oedd yn gwbl gaeth i gyffuriau, a fyddai’n aml yn troi at fathau eraill o droseddu er mwyn prynu cyffuriau.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r heddlu ac erlynyddion yng Nghymru wedi cael llwyddiant ysgubol o ran adnabod, ymchwilio ac erlyn cyflenwyr cyffuriau ar raddfa fawr. Mae ein timoedd medrus ac ymroddedig wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod gwerthwyr cyffuriau’n cael eu dwyn i gyfiawnder. Rydyn ni’n gobeithio y bydd maint a llwyddiant yr ymgyrch hon yn helpu i ategu’r neges honno.”

  

Diffynyddion a Dedfrydau