12 Awst 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd y rhai sy’n ymweld â Sioe Sir Benfro i alw heibio i’w stondin  i gael gwybod mwy am sut i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardal i’w chynnig dros yr haf yn ddiogel.

Mae’r stondin wedi’i hanelu at ddod ag ymgyrch haf yr heddlu, #JoioHDP, yn fyw. Mae’r ymgyrch yn ymwneud â helpu pobl sy’n byw yn Sir Benfro, a’r rhai sy’n ymweld â’r ardal, i fwynhau eu haf yn ddiogel.

Bydd swyddogion a staff o Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wrth law i roi cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, mynyddoedd a’r digwyddiadau. Bydd staff o Bartneriaid Sir Benfro Mwy Diogel yn ymuno â nhw ar wahanol ddyddiau.

Dywedodd y Prif Arolygydd Mark McSweeney: “Dewch i gwrdd â’n rhai o’n swyddogion a’n staff, a dysgu mwy am sut i aros yn ddiogel a mwynhau’r haf wrth fanteisio ar y llefydd a’r digwyddiadau arbennig niferus sydd gan yr ardal i’w cynnig.”

Bydd ymwelwyr yn medru archwilio cerbyd heddlu, cwrdd â chi heddlu, gwisgo gwisg swyddog heddlu neu Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu, a thynnu llun mewn bwth lluniau #JoioHDP.

Dewch i gael sgwrs â’n harbenigwyr am faterion megis diogelwch yr haf, troseddau gwledig, troseddau ariannol, plismona digidol, troseddau a materion sy’n effeithio ar blant, a llawer mwy. Er mwyn galluogi pobl i sgwrsio heb i’r plant dynnu eu sylw, bydd cornel arbennig ar gyfer plant lle gallant gael eu holion bysedd wedi’u cymryd a lliwio llun sy’n ymwneud â’r heddlu.

Yn ogystal, bydd swyddogion o Dîm Troseddau Gwledig Sir Benfro, sydd newydd ei ffurfio, yn bresennol. Cewch siarad â PC Gerwyn Davies a SCCH Jude Parr am unrhyw faterion gwledig.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd McSweeney :“ Daw’r rôl newydd o ganlyniad uniongyrchol i strategaeth troseddau gwledig yr heddlu, a addawodd adnabod pwyntiau cyswllt penodol ar gyfer materion troseddau gwledig, a datblygu gwybodaeth a sgiliau gwledig arbenigol ei swyddogion.

Yn ogystal, bydd gwirfoddolwyr o’r Heddlu Gwirfoddol yno’n rhoi cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli fel swyddog gwirfoddol..

Mae llu o weithgareddau wedi’u trefnu gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu hefyd. Gan adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd gan bobl ifainc yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, byddant yn gweithio gyda phobl ifainc i geisio eu barn am blismona. Y nod yw sefydlu Fforwm Ieuenctid Dyfed-Powys yn ystod y misoedd i ddod. Bydd y fforwm yn rhoi cyfle i bobl ifainc drafod materion plismona, eu hawliau a’u pryderon.

Yn ogystal, bydd staff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yno’n gofyn i ymwelwyr sut maen nhw’n teimlo mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymateb i fathau gwahanol o droseddau ac yn ymdrin â nhw. Bydd modd iddynt drafod meysydd sy’n achosi pryder i gymunedau, megis cymryd cyffuriau anghyfreithlon, anghydfodau rhwng cymdogion a diogelwch y ffyrdd, a phleidleisio arnynt. Bydd y gwaith hwn yn hysbysu’r sail ar gyfer y ffordd y mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n craffu ar Heddlu Dyfed-Powys, sy’n agwedd bwysig o gynnal atebolrwydd, ac yn rhan allweddol o sicrhau ardal blismona fwy effeithiol ac effeithlon ar gyfer preswylwyr Dyfed-Powys.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Rwy’n edrych ymlaen at fynd i’r sioe ddydd Mercher, ac rwy’n falch iawn y bydd cynrychiolwyr o’m swyddfa i yno i siarad ag ymwelwyr am rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Rydyn ni’n gweithio’n galed er mwyn sicrhau bod ein pedair sir yn parhau fel y siroedd mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr, ac mae’n galonogol iawn gweld TCC yn cael ei gyflwyno ledled Dyfed-Powys. Roedd TCC yn un o’m haddewidion etholiad allweddol, ac addewais y byddwn i’n buddsoddi mewn isadeiledd TCC modern. Mae’n dda iawn gennyf ddweud bod hyn yn digwydd nawr.”

DIWEDD