21 Rhag 2017

Gall modurwyr bellach helpu heddluoedd Cymru i gadw ffyrdd yn ddiogel drwy wneud defnydd da o fideos digidol o gamerâu dashffwrdd a dyfeisiau eraill.

 

O heddiw ymlaen, fel rhan o Ymgyrch Snap, gall aelodau o'r cyhoedd ledled Cymru gyflwyno fideos a delweddau sy'n dangos troseddau traffig yn cael eu cyflawni – o yrru'n beryglus neu'n ddiofal i groesi llinellau gwyn solid, defnyddio ffôn symudol wrth yrru neu anwybyddu goleuadau traffig.

 

Mae'r ymgyrch, a gafodd ei llunio a'i threialu yn wreiddiol gan yr uned GanBwyll yn Heddlu Gogledd Cymru a'r Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd, wedi'i chyflwyno ledled Cymru bellach yn dilyn datblygiadau gan Heddlu De Cymru a GanBwyll. Bydd yn rhoi pŵer i aelodau o'r cyhoedd helpu heddluoedd i weithredu yn erbyn y rheini sy'n rhoi defnyddwyr ffyrdd eraill mewn perygl.

 

Mae'r fenter ar y cyd rhwng y pedwar heddlu yng Nghymru, GanBwyll a Gwasanaeth Erlyn y Goron, wedi ennill cefnogaeth Cycling UK a Chymdeithas Ceffylau Prydain yn ogystal â nifer o deuluoedd sydd wedi colli anwyliaid o ganlyniad i drosedd traffig ar y ffordd.

 

Ymhlith y rheini mae Alison Jones. Cafodd ei hewythr 77 oed, David Howells, ei ladd wrth iddo groesi'r ffordd ar Ddydd Gwener Du yn 2016. Cafwyd gyrrwr y cerbyd yn euog o yrru heb ofal a sylw.

 

Dywedodd Mrs Jones: “Mae marwolaeth David wedi cael effaith ofnadwy ac rwyf am i bawb fod yn ymwybodol o sut y gall yr hyn y maent yn ei wneud y tu ôl i'r olwyn ddifetha bywydau teuluoedd. Sut y gall rhuthro i'r gwaith neu fynd i mewn i'r car a defnyddio eich ffôn symudol gael effaith mor fawr a pharhaol.

 

“I ni, gwnaeth y ffaith bod rhywun wedi tynnu ei lygaid oddi ar y ffordd, am ba reswm bynnag, gymryd rhywun roeddem yn ei garu'n fawr oddi wrthym. Roedd mor ddiangen ac mae'n rhaid i ni fyw gyda hynny am byth.

 

“Mae Ymgyrch Snap yn ymgyrch arbennig a fydd yn gorfodi defnyddwyr ffyrdd i fod yn ymwybodol, drwy ddefnyddio fideos camerâu dashfwrdd, o'r ffordd y maent yn gyrru.”

 

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Jeremy Vaughan: “Mae Ymgyrch Snap yn galluogi pobl i gyflwyno fideos o droseddau moduro i holl heddluoedd Cymru, sy'n ein galluogi ni i gymryd camau, newid agweddau a delio â'r rheiny sy'n peryglu diogelwch pawb ar y ffyrdd.

 

“Yn dilyn cyfnod prawf, gwnaed nifer o welliannau gan gynnwys y ffordd y gellir cyflwyno fideos bellach.  Mae bellach yn broses syml iawn.

 

“Mae hyn yn ein galluogi i dargedu'r bobl hynny sy'n gyrru'n beryglus a lleihau nifer y damweiniau angheuol neu ddifrifol sy'n digwydd ar ein ffyrdd.

 

“Mae Ymgyrch Snap ar gyfer pob defnyddiwr ffordd – o gerddwyr i feicwyr, beicwyr modur, marchogion a gyrwyr pob cerbyd.

 

“Os ydych wedi recordio unrhyw un yn gyrru'n beryglus, yna gallwch ein helpu drwy gyflwyno eich fideo ar-lein. Drwy gefnogi'r ymgyrch hon rydych yn atgoffa'r bobl hynny sy'n gyrru'n beryglus ar ffyrdd Cymru nad oes unman iddynt guddio.”

 

Ychwanegodd Teresa Healy, Rheolwr Partneriaeth yn GanBwyll: “Mae Ymgyrch Snap wedi deillio o'r cydweithio rhwng partneriaid er mwyn ymateb i anghenion y gymuned; darparu ateb sy'n galluogi defnyddwyr ffyrdd a'r gymuned ehangach i gyfrannu'n rhagweithiol at ddiogelwch ar y ffyrdd. Mae'r ymgyrch hon hefyd yn ein galluogi ni i ddiogelu defnyddwyr ffyrdd sy'n agored i niwed, na fyddai ganddynt ffordd hwylus o gyflwyno eu fideos i'r heddlu fel arall.

 

“Mae'r ymgyrch hon, a gefnogir gan Wasanaeth Erlyn y Goron, yn helpu i rwystro'r rheini sy'n dewis gyrru yn beryglus. Drwy alluogi'r cyhoedd i gyflwyno fideos byddwn yn lleihau nifer y gwrthdrawiadau difrifol neu angheuol sy'n digwydd ar ein ffyrdd.”

 

Nododd yr Arolygydd Steve Davies, a gyflwynodd Ymgyrch Snap ar ran Heddlu De Cymru, “Ni all swyddogion yr heddlu fod ym mhob man, er eu bod yn gwneud eu gorau glas, ond gydag Ymgyrch Snap gallai'r heddlu fod unrhywle.

 

“Nod y fenter hon yw newid ymddygiad gyrwyr a'u meddylfryd tu ôl i'r olwyn. Rydym am i yrwyr ofyn dau gwestiwn i'w hunain: yn gyntaf ydw i'n cael fy recordio? ac yn ail, ydw i wir am gymryd y risg?”

 

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Huw Meredith o Heddlu Dyfed-Powys: “Mae’r defnydd eang o dechnoleg symudol gan y cyhoedd yn cyflwyno cyfleoedd i gipio tystiolaeth o yrru gwael na fyddem wedi cael gwybod amdano yn y gorffennol. Mae Ymgyrch Snap yn caniatáu i ddarnau ffilm a ffilmiwyd ar ffonau symudol neu gamerâu dashfwrdd gael eu hanfon yn ddigidol at Gan Bwyll, a fydd yn asesu’r dystiolaeth ac yn gweithredu yn erbyn gyrwyr sy’n peryglu defnyddwyr eraill y ffyrdd os yw’n briodol. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â Gan Bwyll a’r heddluoedd eraill yng Nghymru er mwyn gwneud ein ffyrdd mor ddiogel â phosibl a lleihau nifer y gwrthdrawiadau ac anafedigion.”

 

I gyflwyno fideos i unrhyw un o bedwar Heddlu Cymru, ewch ihttps://gosafesnap.cymru/neuhttps://gosafesnap.wales