06 Mai 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad ac ymgais i ladrata beiciau yn ardaloedd Abergwaun a Dinas. Anogir preswylwyr i wirio diogelwch eu hadeiladau allanol er mwyn sicrhau diogelwch eu heiddo, yn arbennig beiciau. Rydym hefyd yn cynghori preswylwyr i sicrhau fod eu beiciau wedi’u brandio â’u cod post neu fanylion tebyg gyda marciwr eiddo uwchfioled a sicrhau bod eitemau dan glo’n ddiogel. Yn ogystal, cynghorir prynwyr posibl beiciau i wirio dilysrwydd unrhyw werthwr, a gofyn am dderbynebau neu ddogfennau cysylltiedig er mwyn sicrhau fod beiciau’n ddilys.

Dywedodd PC Liz Jenkins: “Rydym yn gofyn i berchnogion tai gymryd camau priodol ar gyfer diogelu’u heiddo. Sicrhewch fod eich cloeon a'ch colfachau'n gryf ac o ansawdd dda, ac ystyriwch osod goleuadau sy'n ymateb i symudiadau o gwmpas eich sied, yn ogystal â gosod graean o gwmpas eich sied, fydd yn gwneud sŵn wrth i bobl ei groesi. Tynnwch luniau o'r eitemau yn y sied, a'u marcio gyda marciwr uwch-fioled. A chofiwch gysylltu â ni ar unwaith ar 101 os gwelwch unrhyw beth amheus.”