22 Ion 2016

Dyma atgoffa preswylwyr o’r wybodaeth a ddarparwyd gan Heddlu Dyfed-Powys fis Rhagfyr 2015 mewn perthynas â beiciau cwad a ddygwyd yn yr ardal heddlu yn ystod misoedd yr hydref.

O ganlyniad i orfodi a phatrolau targedig gan swyddogion ym Mhowys a Sir Gaerfyrddin yn ystod ail hanner mis Tachwedd a mis Rhagfyr, ni ddygwyd unrhyw feiciau cwad o ffermydd a busnesau amaethyddol yn yr un o’r ddwy sir.

Fodd bynnag, yn dilyn ymgais i ddwyn beic cwad yn ardal y Drenewydd ym Mhowys ar 16/17 Ionawr, atgoffir perchnogion beiciau cwad i fod yn wyliadwrus ynghylch diogelwch eu cerbydau bob amser.

Mae’r Rhingyll Matthew Howells yn apelio unwaith eto ar i ffermwyr ddiogelu eu beiciau cwad pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

“Mae swyddogion yn patrolio ardaloedd gwledig lle bu achosion o ddwyn beiciau cwad yn y gorffennol yn rhagweithiol. Gall ffermwyr fod yn dawel eu meddyliau ein bod ni’n trin y mater o ddifrif, fodd bynnag, ni ddylent laesu dwylo. Â hithau’n dymor wyna, bydd nifer ohonoch chi’n gwirio caeau sydd â defaid ac ŵyn ynddynt yn rheolaidd, gan adael eich beiciau cwad ar yr iard wrth gadw llygad ar weithgarwch yn eich siediau wyna ac ati. Peidiwch â gadael yr allwedd yn eich beic cwad, hyd yn oed os ydych ond yn ei adael am gyfnod byr iawn. Clowch y cerbydau mewn siediau diogel pan nad ydych yn eu defnyddio.” 

“Wrth i’r nosweithiau goleuo, ac wrth i chi dreulio mwy o amser yn teithio o gwmpas eich fferm yn gwirio stoc, byddwch yn wyliadwrus ynghylch unrhyw un rydych chi’n ei weld yn edrych o gwmpas yr ardal. Nodwch rifau cofrestru cerbydau a disgrifiadau unigolion sy’n ymddangos yn rhyfedd. Riportiwch unrhyw beth amheus i’r heddlu ar 101.”