31 Hyd 2014

Yr adeg hon o’r flwyddyn, mae lladron yn chwilio am dargedau hawdd ac mae swyddogion yn Sir Gaerfyrddin yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu heiddo, yn arbennig beiciau.

“Rydym wedi derbyn rhai adroddiadau am feiciau’n cael eu dwyn dros y misoedd diwethaf,” meddai’r Rhingyll Rhys Williams. “Hefyd, bu achosion o dorri i mewn i siediau a garejys lle y dygwyd beiciau.

Neges yw hon i atgoffa preswylwyr i sicrhau fod eu beiciau wedi’u diogelu’n briodol. Anogir preswylwyr i wirio diogelwch eu hadeiladau allanol er mwyn sicrhau diogelwch eu heiddo, yn arbennig beiciau. Defnyddiwch glo o safon dda i ddiogelu’r beic pan fyddwch yn ei adael heb ofalydd, a sicrhewch fod yr adeiladau allanol lle y maen nhw’n cael eu cadw hefyd wedi’u diogelu’n briodol.

Yn ogystal, gall perchnogion gofrestru eu beiciau â BikeRegister.com neu Immobilise.com. Hefyd, cynghorir unrhyw brynwyr beic posibl i wirio dilysrwydd y unrhyw werthwr, a gofyn am dderbynebau prynu neu ddogfennaeth berthnasol er mwyn sicrhau fod y beiciau’n ddilys.

Ychwanegodd y Rhingyll Williams: “Â’r Nadolig ar y gorwel, mae pobl yn prynu beiciau i’w rhoi’n anrhegion. Rydyn ni’n gofyn i berchnogion tai i wneud eu rhan o ran gadw’u heiddo’n ddiogel. Sicrhewch fod cloeon a cholfachau’n sylweddol ac o safon dda, ac ystyriwch osod oleuadau sy’n synhwyro symudiad o gwmpas eich adeiladau allanol a gosodwch raean swnllyd o’u cwmpas. Hefyd, mae’n syniad da tynnu lluniau o’r eitemau sy’n cael eu cadw yn eich adeiladau allanol yn ogystal â’u marcio â phin marcio eiddo uwchfioled. Cofiwch ein galw ni’n syth ar 101 os ydych chi’n gweld unrhyw beth amheus.”