15 Ion 2014

Ers dechrau’r 70's mae gwrtaith anorganig nitrogenaidd wedi cael ei gamddefnyddio gan derfysgwyr fel cynhwysyn mewn ffrwydron cartref (FfC). Tra bo pob math o wrtaith nitrad solet yn peri pryder, mae'r defnydd eang o amoniwm nitrad (AN) a gwrtaith seiliedig ar amoniwm nitrad yn arbennig o arwyddocaol.
Ar hyn o bryd mae’r DU yn mewnforio tua 4 miliwn tunnell o AN a gwrtaith seiliedig ar AN bob blwyddyn, a hynny o farchnad fyd-eang o 23 miliwn tunnell. Nid yw’n syndod felly (o ystyried màs tir cymharol fychan y DU) mai’r DU yw’r defnyddiwr mwyaf o AN a gwrtaith seiliedig ar AN yn y byd. Mae hyn yn golygu fod cymysgu, storio, cludo a defnyddio gwrtaith yn gyffredin iawn ac yn creu cyfleoedd i rai sydd â’u bryd ar gyflawni gweithredoedd terfysgol gael gafael ar ddeunydd o’r fath.
Yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn yn arbennig, pan mae llawer iawn o wrtaith yn cael ei ddosbarthu i ffermwyr a thyfwyr ledled y DU, dylai unrhyw un sy’n trin neu’n cadw gwrtaith ystyried ei ddiogelwch a’i atal rhag mynd i’r dwylo anghywir.

I ddiogelu’ch gwrtaith CHI, mae nifer o fesurau syml a allai, os fyddwch yn eu dilyn, atal lladrad.
Does dim amheuaeth y bydd terfysgwyr yn targedu’r pethau hynny sy’n hawdd cael gafael arnynt.
Riportiwch UNRHYW weithgarwch amheus yn, neu gerllaw eich safle chi. Gallai helpu i ddatrys trosedd.

Y nod allweddol yw atal eich gwrtaith rhag cael ei ddwyn yn y lle cyntaf. Tra nad oes y fath beth a diogelwch llwyr, mae llawer o gamau syml a all leihau'r posibilrwydd y caiff eich gwrtaith ei ddwyn. Efallai bod storio eich gwrtaith mewn ysgubor dan glo neu ei gadw dan darpolin mewn ysgubor ochr agored yn ymddangos yn gamau sylfaenol iawn, ond er hynny maent yn hynod o effeithiol. Mae cau a chloi gatiau ar ffyrdd sy'n arwain at storfeydd gwrtaith hefyd yn gamau rhad a chyflym fydd yn atal rhai troseddwyr (ond nid pob un).
Os yw eich gwrtaith yn cael ei ddwyn, neu os bu ymgais i'w ddwyn, mae'n bwysig iawn eich bod yn ymwybodol o hynny. Bydd rhoi mesurau diogelwch yn eu lle yn ei gwneud yn llawer haws i chi weld os cafodd gwrtaith ei ddwyn, neu os bu ymgais i'w ddwyn, sy'n golygu y gallwch roi gwybod i'r heddlu.
Bydd cadw'r egwyddorion canlynol mewn cof yn eich helpu i ATAL, DATRYS a RHWYSTRO tresmaswyr posibl:
• Caledu Targed
Gwneud targedau'n anoddach i ymosod arnynt neu'n anoddach i'w symud neu i'w difrodi.
• Symud y Targed
Symud eiddo sy'n debygol o gael ei dargedu oddi yno'n barhaol neu dros dro.
• Symud eitemau y gellid eu defnyddio i gyflawni trosedd
Sicrhau nad yw eitemau y gallai rhywun eu defnyddio i'w cynorthwyo i gyflawni trosedd yn hawdd cael atynt.
• Rheoli Mynediad
Cyfyngu ar fynediad at safle, adeilad neu rannau o safle neu adeilad.
• Gweladwyedd/Gwyliadwriaeth
Sicrhau y byddai'n hawdd gweld unrhyw un sy'n ceisio cyflawni trosedd.
• Dylunio Amgylcheddol
Newid amgylchedd adeilad, safle neu rannau o safle neu adeilad.
• Gosod Rheolau
Cyflwyno deddfwriaeth, is-ddeddfau a chodau ymddygiad sy'n pennu ymddygiad derbyniol.
• Cynyddu'r posibilrwydd y bydd troseddwyr yn cael eu dal
Unrhyw beth sy'n peri rhwystr i droseddwr neu sy'n cynyddu'r posibilrwydd y caiff ei ddal.
• Dargyfeirio Troseddwyr                                                                           Dargyfeirio troseddwyr neu droseddwr posibl rhag cyflawni'r trosedd.

 

Peidiwch
1. Peidiwch â chadw gwrtaith lle y mae mynediad cyhoeddus.
2. Peidiwch â gadael bagiau o wrtaith yn y cae dros nos.
3. Peidiwch â chadw gwrtaith gerllaw’r briffordd gyhoeddus.
……………………………………………………….
4. Mae’n drosedd gwerthu gwrtaith amoniwm nitrad ymlaen heb yr ardystiad eiddo (tystysgrif ymwrthedd taniad).

……………………………………………………………
Gwnewch
5. Cadwch a ffeiliwch yr holl nodiadau trosglwyddo gwrtaith.
6. Lle bo’n bosibl, a gan ystyried canllawiau diogelwch Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, cadwch wrtaith mewn adeilad neu amgaefa clo.
7. Rhowch gorchudd dros yr holl wrtaith pan fydd yn cael ei gadw allan yn yr awyr agored, a chynhaliwch wiriadau rheolaidd er mwyn sicrhau nad oes neb wedi ymyrryd â’r tas.
8. Cynhaliwch wiriadau stoc rheolaidd.
9. Riportiwch unrhyw anghysondebau anesboniadwy o ran y stoc neu golled/lladrad i’r heddlu’n syth.
10. Prynwch eich gwrtaith wrth gyflenwr sydd wedi’i gymeradwyo gan Gynllun Sicrwydd y Diwydiant Gwrtaith (FIAS).