12 Gor 2017

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys dal yn Llys Gwilliam, Cil-maen heddiw yn dilyn aflonyddwch a ddigwyddodd neithiwr ac yn ystod oriau mân y bore heddiw.

Roedd yr aflonyddwch o ganlyniad i bryderon a bostiwyd ar gyfryngau cymdeithasol yn lleol mewn perthynas ag unigolion yn yr eiddo.

Cynghorwyd y cyhoedd i ystyried y gallai sylwadau ar gyfryngau cymdeithasol neu gamau gweithredu arwain at weithredu gan yr heddlu. Serch hynny, ymgasglodd dros 100 o bobl yn yr ardal gan greu aflonyddwch sylweddol ac achosi mân ddifrod.

Darparodd Heddlu De Cymru gymorth i’n cynorthwyo i ymdrin â’r digwyddiad a sicrhau diogelwch pob aelod o’r cyhoedd a phob swyddog yn y lleoliad. Roedd angen cael adnoddau arbenigol yn y lleoliad er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn dod i ben yn ddiogel mor fuan â phosibl. Wrth lwc, ni chafodd neb ei anafu, ac aed â’r ddau breswylydd o’r eiddo yn ddiogel.

Rhoddwyd Gorchymyn Gwasgaru i’r aelodau o’r cyhoedd a oedd wedi ymgasglu yno, a fuodd o gymorth o ran symud pobl o’r ardal. Daeth y digwyddiad i ben tua 3.40 o’r gloch y bore, ac ni arestiwyd neb.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymgysylltu â swyddogion tai Cyngor Sir Penfro, a bydd y pryderon a fynegwyd gan y cyhoedd yn ystod y digwyddiad yn cael eu codi gyda hwy. Bydd patrolau ychwanegol yn cael eu cynnal yn yr ardal er tawelwch meddwl, a chynghorir unrhyw un sydd â phryderon pellach i siarad â swyddogion yn y lleoliad neu alw 101.