14 Hyd 2014

Ar ôl derbyn gwybodaeth newydd mewn perthynas â Chyngor Sir Penfro a’r adroddiad Lles y Cyhoedd a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn gynharach eleni, penderfynodd Heddlu Dyfed-Powys y dylid ymchwilio i’r materion ‘er lles y cyhoedd’ er mwyn canfod pa un ai a oedd unrhyw droseddau wedi’u cyflawni.

Oherwydd y perthnasau gweithio agos a threfniadau partner sy’n bodoli rhwng Heddlu Dyfed-Powys a Chyngor Sir Penfro, nid oedd yn briodol i’r Heddlu gynnal yr ymchwiliad. O’r herwydd, cyfeiriwyd y mater at Heddlu Swydd Gaerloyw, a gytunodd i gynnal yr ymchwiliad.

Bellach, mae Heddlu Swydd Gaerloyw wedi cwblhau ei ymholiadau ac wedi cadarnhau nad ydynt wedi dod o hyd i dystiolaeth sy’n awgrymu bod unrhyw droseddau wedi’u cyflawni yn dilyn dadansoddiad gwrthrychol ac annibynnol o’r dystiolaeth. Ar sail hyn, ni fydd Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach mewn perthynas â’r materion hyn. Mae’r awdurdod lleol wedi’i hysbysu ynglŷn â’r penderfyniad hwn.