07 Tach 2017

Wrth i ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys i’r tân tŷ angheuol yn Llangamarch barhau, mae’r heddlu’n paratoi’r gymuned leol y gallai’r broses gymryd misoedd.

Mae gwaith yn lleoliad y tân yn parhau heddiw (Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2017), ac mae swyddogion heddlu wedi’u tynnu o bob cwr o ranbarth De Cymru er mwyn helpu Heddlu Dyfed-Powys i gynnal ymchwiliad trylwyr a pharchus i drasiedi wythnos diwethaf (30 Hydref2017).

Esboniodd y Ditectif Brif Arolygydd Martin Slevin, Uwch Swyddog Ymchwilio gyda Heddlu Dyfed-Powys:

“Roedd natur y tân hwn mor ddwys, mae’r lleoliad yn peri anawsterau sylweddol o ran adfer unrhyw olion, ac asesiadau o’r lleoliad, a bydd hyn yn cymryd cryn amser. Mae’r ymchwiliad yn parhau ac rydyn ni’n parhau i drin achos y tân fel un anesboniadwy.

“Wrth symud ymlaen, bydd tîm o swyddogion o Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn ein cynorthwyo, dan arweiniad y Prif Uwch-arolygydd Tony Brown o Heddlu De Cymru, sydd â sgiliau a gwybodaeth arbenigol o ran adfer gweddillion o dan amgylchiadau fel hyn, ac adnabod dioddefwyr trychinebau.

“Bydd arbenigwyr Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i arwain yr ymchwiliad i achos y tân hwn, gan weithio ochr yn ochr â’r Prif Uwch-arolygydd Brown a’i dîm.”

Dywedodd y Prif Arolygydd Tony Brown o Heddlu De Cymru: “Fy rôl i yn yr ymchwiliad hwn yw diogelu cywirdeb tystiolaeth wrth y lleoliad, gan sicrhau ar yr un pryd bod y broses yn dosturiol a gofalgar, a’n bod ni’n cynnal parch tuag at yr ymadawedig a’r rhai sydd mewn galar.

“Yn ystod y dyddiau a’r wythnosau i ddod, mae arbenigwyr yn wynebu’r dasg o gymryd waliau allanol y tŷ i lawr – 260 tunnell o friciau a morter – â llaw. Byddwn ni’n cau rhan fewnol y tŷ i ffwrdd ac yn cychwyn chwiliad gofalus ar gyfer y rhai tu mewn. Bydd gwyddonwyr arbenigol wrth y lleoliad i edrych ar yr hyn rydyn ni’n dod o hyd iddo.”

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Martin Slevin: “Rydyn ni eisiau cael hyn yn hollol gywir ar gyfer y teulu a byddwn ni’n gwneud pob dim o fewn ein gallu i ddeall beth ddigwyddodd yma.

“Mae’n debygol o gymryd sawl wythnos, os nad misoedd, i gwblhau ein gwaith. Mae hyd at 40 o bobl yn y lleoliad ar yr un pryd, a byddwch chi’n sylwi ar gynnydd yn nifer y cerbydau heddlu o gwmpas y dref.

“Hoffwn ddiolch i’r gymuned leol am eu cefnogaeth a’u hamynedd hyd yn hyn wrth inni ymchwilio i’r drasiedi hon, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn parhau wrth inni symud ymlaen.”