18 Maw 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant ar 18 Mawrth 2015, a drefnwyd gan yr elusen Gweithgor Cenedlaethol (NWG).

 

Nod y diwrnod yw tynnu sylw at y materion o gwmpas camfanteisio’n rhywiol ar blant, annog pawb i feddwl, adnabod a siarad allan yn erbyn cam-drin a mabwysiadu polisi dim goddefgarwch tuag ar oedolion yn datblygu perthnasau amhriodol â phlant.

 

Mae diogelu plant yn fusnes i bawb. Gall unrhyw blentyn ddioddef camfanteisio rhywiol, beth bynnag fo diwylliant, ethnigrwydd, crefydd, rhyw neu gefndir y plentyn hwnnw.

 

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Steve Cockwell, Adran Diogelu Pobl sy’n Agored i Niwed, Heddlu Dyfed-Powys:

 

“Mae’n hanfodol bwysig ein bod ni’n cael mwy o wybodaeth a dealltwriaeth o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant er mwyn targedu gweithgarwch yn effeithiol ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae swyddogion heddlu’n cael eu hyfforddi’n weithredol i adnabod arwyddion cynnar sy’n medru nodi plant mewn perygl. Mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae o ran sicrhau bod gan blant amgylchedd diogel i dyfu i fyny ynddo.

 

“Mae gennym ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a’r hyn i edrych allan amdano. Ar 18 Mawrth, bydd ein staff rheng flaen yn dosbarthu taflenni a phosteri er mwyn codi ymwybyddiaeth.

 

“Rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd buddsoddi mewn adnabod a mynd i’r afael â chamfanteisio’n rhywiol ar blant ac rydyn ni wedi buddsoddi adnoddau ychwanegol i mewn i’r maes diogelu cymhleth hwn. Rydyn ni’n parhau i weithio â’n partneriaid statudol a grwpiau gwirfoddol ac yn cydnabod bod cymorth y cyhoedd yn hollbwysig ar gyfer cyflawni gwell canlyniadau.”

 

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i www.stop-cse.org