25 Chw 2014

Ar 22 Chwefror 2014, cynhaliodd Tîm Plismona Bro Penparcau a Llanbadarn ddiwrnod ‘Marcio Beiciau er Diogelwch’ yn siop Halfords, Parc y Llyn, Aberystwyth.

Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle i aelodau o’r gymuned alw heibio i gael eu beiciau wedi’i marcio â’u cod post. Wedyn, pe bai’r beic byth yn cael ei golli neu ei ladrata, gall yr wybodaeth yma sydd wedi’i marcio fod yn hanfodol wrth adnabod ei berchennog.

Mae Marcio Beiciau er Diogelwch drwy’r dull hwn yn ffordd syml ac effeithlon iawn yn nhermau amser o ddiogelu eiddo rhywun ac o’i gwneud yn hawdd i’w adnabod os bydd yn cael ei golli neu’i ladrata.

Dywedodd PCSO Harriett Bergmanski, “Siaradom â nifer o bobl a rhoddom gyngor ynghylch mesurau diogelwch priodol ar gyfer eu beiciau. Rhoddom farc diogelwch ar dros 20 beic. Rydym nawr yn bwriadu trefnu dyddiadau pellach ar gyfer digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.”