19 Hyd 2017

Cefnogodd Heddlu Dyfed-Powys Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Atal Caethwasiaeth drwy ymweld ag ardaloedd ac eiddo amrywiol i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r drosedd hon, sydd yn aml o’r golwg yng ngolwg pawb. Y nod yw gwneud Cymru’n elyniaethus tuag at gaethwasiaeth a chynnig y cymorth gorau posibl ar gyfer goroeswyr. 

Oherwydd natur gudd caethwasiaeth a’u diffyg parodrwydd, neu anallu, i geisio cymorth, nid yw nifer o bobl yn sylweddoli eu bod wedi dod i gysylltiad â dioddefydd, a dyna pam mae’n bwysig fod pawb yn gwybod rhai o’r arwyddion i gadw llygad allan amdanynt. Bydd ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth yn ein helpu i achub mwy o oroeswyr a dwyn troseddwyr i gyfiawnder.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Ross Evans: “Mae diwrnod atal caethwasiaeth yn gyfle da i godi ymwybyddiaeth am y trosedd cudd hwn. Mae’n anodd meddwl bod caethwasiaeth yn digwydd yn 2017, ond yn anffodus, mae’n digwydd yng Nghymru, ac yn wir yn Nyfed-Powys. Mae’r rhan fwyaf o’n hymchwiliadau’n ymwneud â chamfanteisio llafur sydd yn ffurf bosibl o gaethwasiaeth modern. Yn aml, gall hyn ymwneud â gweithwyr sydd ddim yn derbyn yr isafswm cyflog, neu’n cael eu rheoli gan eraill.

“Hyrwyddodd swyddogion a staff Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Atal Caethwasiaeth gan gynnal nifer o ymweliadau’n diwrnod hwnnw i’n helpu i godi ymwybyddiaeth am yr arwyddion i gadw llygad allan amdanynt. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu fanylion, siaradwch â’ch tîm plismona bro lleol.

“Rydw i eisiau sicrhau’r cyhoedd ein bod ni’n gweithio’n agos iawn â’n partneriaid i gasglu a rhannu gwybodaeth sy’n helpu i fynd i’r afael â’r mater hwn. Serch hynny, mae’n debygol iawn fod mwy o ddioddefwyr yn ein hardal nad ydym yn gwybod amdanynt. Byddwn i’n annog holl weithwyr sector cyhoeddus a phreifat rheng flaen i ddod yn gyfarwydd â’r cyngor ‘adnabod yr arwyddion’ gan y bydd hyn yn helpu i atal colli unrhyw gyfleoedd ar gyfer diogelu pobl fregus sy’n byw ac yn gweithio yn ein cymunedau. Cofiwch fod caethwasiaeth modern yn agosach nag ydych chi’n ei feddwl.”

Mae rhai o’r arwyddion i gadw llygad allan amdanynt yn cynnwys:

  • Rhywun sydd heb ffydd yn yr awdurdodau

  • Rhywun sy’n ymddangos fel pe bai o dan reolaeth eraill

  • Tŷ neu fflat sydd â llawer iawn o bobl

  • Rhywun sy’n ansicr ynglŷn â’i gyfeiriad cartref neu’r ardal leol

  • Rhywun sydd o bosibl heb arian oherwydd nid oes hawl ganddo gadw’r arian mae’n ennill

  • Rhywun sy’n methu â chyflwyno ei basbort neu ddogfennau personol

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i www.wales.gsi.gov.uk/anti-slavery

Os ydych chi’n amau bod rhywun yn ddioddefydd, peidiwch ag oedi, galwch 101 am bryderon cyffredinol, 999 mewn argyfwng, neu 0800 0121700 ar gyfer y Llinell Gymorth Caethwasiaeth Modern. Hefyd, medrwch alw Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.