08 Chw 2018

Mae Prif Arolygydd gwirfoddol wedi disgrifio ymuno â Heddlu Gwirfoddol Dyfed-Powys fel y peth gorau iddo wneud erioed.

Naw mlynedd yn ôl, gwnaeth y Prif Arolygydd Gwirfoddol Chris Evans gais i fod yn Gwnstabl Gwirfoddol, ac mae’n hapus ei fyd ers hynny. Nawr, mae’n annog pobl i wneud cais wrth i’r heddlu ddechrau recriwtio ddydd Llun 5 Chwefror.

Swyddogion heddlu gwirfoddol yw Cwnstabliaid Gwirfoddol, ac mae ganddynt yr un grymoedd a’r un lifrai â swyddogion arferol. Maent yn mynd ar batrôl ar droed ac mewn ceir, gallant gael eu hanfon i ddigwyddiadau sy’n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol, i anhrefn cyhoeddus ac ymosodiadau, ac mae ganddynt y grym i arestio. Yr unig wahaniaeth yw bod yr amser y maent yn ei roi i’r heddlu - sef lleiafswm o 16 awr y mis - yn wirfoddol.

Dechreuodd y Prif Arolygydd Gwirfoddol Evans ei yrfa fel swyddog gwirfoddol yn Sir Benfro, ac mae wedi gweithio ei ffordd i fyny i Brif Arolygydd Gwirfoddol. Bellach, mae’n gyfrifol am dîm o bedwar Arolygydd ar draws y bedair uned rheoli busnes. Ei rôl yw sicrhau eu bod nhw’n gweithio yn unol â blaenoriaethau’r heddlu ac yn dilyn cynllun Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. 

Mae’r Prif Arolygydd Gwirfoddol Evans yn gwirfoddoli tua 30 awr y mis, ond mae’n dweud na fydd byth yn anghofio ei sifft gyntaf.

“Arestiais i rywun yn Hwlffordd am losgi bwriadol gyda’r bwriad o beryglu bywyd,” meddai. Doeddwn i ddim yn disgwyl gwneud arést ar fy sifft gyntaf, ond dydych chi byth yn gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd.

“Dyna reswm pam y mae’r swydd mor arbennig - mae’n hollol annisgwyl.”

Cafodd y Prif Arolygydd Gwirfoddol Evans ei annog gan ei bartner - sy’n swyddog heddlu - i wneud cais i ddod yn swyddog gwirfoddol, a dywedodd mai’r gwahaniaeth rhwng y rôl a’i swydd arferol a wnaeth iddo ymgeisio. Mae hwn yn rheswm cyffredin ymysg sawl swyddog gwirfoddol, sy’n dod o bob cefndir ac sydd â swyddi dydd sy’n amrywio o athro i reolwr marchnata theatr i driniwr galwadau brys ac archwilydd cerbydau fforensig. 

Roedd sawl rheswm dros wneud cais, ond y prif reswm oedd y ffaith ei fod mor wahanol i’m swydd,” meddai. Roeddwn i’n gweithio yn ystafell reoli purfa olew, sydd mor wahanol i fod yn swyddog heddlu. Penderfynais fynd amdani, a dydw i ddim wedi edrych nôl ers hynny.”

Byddwn ni’n derbyn ceisiadau gan bobl sydd eisiau bod yn Gwnstabliaid Gwirfoddol o ddydd Llun 5 Chwefror tan ddydd Mercher 7 Mawrth, ac mae’r Prif Arolygydd Gwirfoddol Evans wedi annog unrhyw un sy’n meddwl am wneud cais i fynd amdani.

“Byddwn i’n annog pobl i wneud cais mewn curiad calon,” meddai.

“Dod yn swyddog gwirfoddol yw’r peth gorau rydw i erioed wedi gwneud. Mae’n agor cymaint o lwybrau ac rydych chi’n dysgu cymaint am bobl na allech fyth dysgu unrhyw le arall.

“Does dim un swydd arall yn debyg iddi.”

I ymgeisio, rhaid i chi fod dros 18 oed ond does dim terfyn oedran uwch, cyhyd â’ch bod yn ffit yn gorfforol ac yn gallu pasio’r prawf dygnwch (blîp) ar lefel 5.4.

Bydd y rhai hynny sy’n llwyddiannus yn eu cais, yn pasio fetio, prawf meddygol a phrawf ffitrwydd yn derbyn saith penwythnos o hyfforddiant cychwynnol yn y Pencadlys, sy’n ymdrin ag agweddau o’r gyfraith, hyfforddiant diogelwch personol, technegau atal, rheoli gwrthdaro, senarios chwarae rôl, hyfforddiant ar systemau’r heddlu, ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, dulliau stopio a chwilio a chwilio safonol.

Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan hyfforddiant unwaith y mis yn rhanbarthol, lle adeiladir ar eu gwybodaeth. Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cychwyn llenwi gweithlyfrau o ddiwrnod cyntaf eu hyfforddiant, ac yn parhau i weithio ar y rhain yn eu rhanbarthau - unwaith y maent wedi cwblhau eu gweithlyfrau ac i’r llyfrau hynny gael eu cymeradwyo a’u llofnodi mae’r cwnstabliaid yn cyrraedd statws patrôl annibynnol.

Dilynwch @DPPSpecials ar Twitter, Heddlu Dyfed-Powys ar Facebook, neu ewch at https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/join-the-police/special-constables/i gael gwybodaeth ynghylch ymgeisio.

*Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio ond yr hoffech wybod mwy cyn ymrwymo, anfonwch e-bost at y Cydlynydd Dinasyddion mewn Plismona, Adele Jones ar volunteers@dyfed-powys.pnn.police.uk