09 Mai 2017

Daliwyd 854 o bobl yn cyflawni troseddau gwregysau diogelwch o fewn dwy wythnos, yn ystod Ymgyrch Gwregysau Diogelwch Cymru Gyfan

Heddlu Dyfed-Powys arweiniodd yr ymgyrch, yn rhybuddio gyrwyr eu bod yn peryglu eu bywydau drwy beidio â gwisgo gwregysau diogelwch, ac yn mynd i’r afael â modurwyr a theithwyr sy’n gwrthod gwisgo gwregysau diogelwch. Gall peidio â gwisgo gwregysau diogelwch fod yn benderfyniad angheuol hyd yn oed ar deithiau byr, cyfarwydd ac ar gyflymder isel. Fel gyrrwr rydych yn gyfrifol am sicrhau bod teithwyr o dan 14 oed yn gwisgo gwregysau diogelwch, neu’n defnyddio’r seddi diogel cywir ar gyfer eu taldra a’u hoedran.

 

Er bod y mwyafrif o ddefnyddwyr y ffyrdd yn llwyr ymwybodol o’r canlyniadau posibl o beidio â gwisgo gwregysau diogelwch, aeth swyddogion yr heddlu ar draws Cymru’n i’r afael â’r rhai hynny sy’n parhau i anwybyddu’r gyfraith, gan felly beryglu holl ddefnyddwyr y ffyrdd.

 

Meddai’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Liane James:

“Mae gwisgo gwregys diogelwch yn weithred mor syml a hawdd i’w wneud. Fel swyddogion yr heddlu, rydyn ni’n gweld canlyniadau gyrru heb wregys ond yn rhy aml mewn gwrthdrawiadau. Er y byddwch yn wynebu dirwy os cewch eich dal heb fod yn gwisgo eich gwregys diogelwch, y brif neges yr ydym yn ceisio ei throsglwyddo yw y gall gwisgo gwregys diogelwch wir wneud y gwahaniaeth rhwng byw a marw - ac y mae hynny’r un mor wir am deithwyr ag y mae am yrwyr, ac y mae hefyd yn peryglu pobl eraill o fewn y car.”

“Y mae’n weithred mor hawdd ei chyflawni a byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’n partneriaid i fynd i’r afael â’r materion hyn.”

Gallai modurwyr a theithwyr sy’n dewis peryglu eu bywydau drwy beidio â gwisgo gwregys diogelwch dderbyn dirwy o £100 yn y fan a’r lle neu dderbyn gwŷs i fynd i’r llys, lle y gallent wynebu dirwyon o hyd at £500.

 

Ychwanegodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:

“Gan fod plant a phobl ifanc yn dysgu’n uniongyrchol gan oedolion, mae Diogelwch ffyrdd Cymru yn annog y gyrwyr a’r teithwyr ar draws Cymru sy’n dal i herio’r gyfraith ynglŷn â gwregysau diogelwch, i feddwl eto ynglŷn â’u hymagwedd a’u hymddygiad. Mae diogelu’ch hunan a rhoi’r neges gywir i bobl eraill yn weithred mor rhwydd i’w wneud a all arbed bywydau. Ar bob taith, gwnewch yr hyn sydd yn iawn a gwisgwch wregys ddiogelwch.”

 

FFIGYRAU FESUL HEDDLU

Heddlu

400

Heddlu Gwent

170

Heddlu Gogledd Cymru

9

Heddlu De Cymru

275

Cyfanswm

854

 

Y GYFRAITH

Mae gyrwyr a theithwyr nad ydynt yn gwisgo gwregysau diogelwch pan fyddant yn eistedd yn seddi blaen neu gefn cerbydau yn torri’r gyfraith. Un person yn unig ddylai eistedd ym mhob sedd sydd â gwregys diogelwch wedi ei osod. Os cewch eich dal heb fod yn gwisgo gwregys diogelwch, byddwch yn cael dirwy o £100 yn y fan a’r lle. Os cewch eich erlyn yn y llys, mae’r ddirwy uchaf yn £500