17 Tach 2014

Cafodd dros 900 o fodurwyr eu dal yn defnyddio’u ffonau symudol wrth yrru yn ystod ymgyrch Atal Defnyddio Ffonau Symudol Wrth Yrru Cymru gyfan 2014 y mis diwethaf.

Roedd yr ymgyrch, a gynhaliwyd rhwng Hydref 9 a 17, ar y cyd â phartneriaid diogelwch y ffyrdd yn annog modurwyr i ‘gadw eu llygaid ar y ffordd’ a pheidio â gadael i’w sylw gael ei dynnu drwy ateb eu ffôn symudol, darllen neges testun neu fynd ar y rhyngrwyd.

Bu’r pedwar heddlu yng Nghymru yn cynnal patrolau er mwyn targedu modurwyr a oedd yn peryglu bywydau defnyddwyr eraill y ffyrdd drwy eu hymddygiad yn ogystal ag i’w  haddysgu ynghylch y cosbau y byddant yn eu hwynebu os ydynt yn gwneud hyn.

Cafodd faniau camerâu diogelwch Gan Bwyll eu defnyddio yn ystod yr ymgyrch gan eu bod hwythau bellach yn gorfodi troseddau ffonau symudol, ynghyd â lori fawr er mwyn ceisio dal troseddwyr.
Yn ystod yr ymgyrch cafodd 914 o bobl eu dal yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru drwy Gymru gyfan.

Rhoddwyd 53 ATT (Adroddiad Troseddau Traffig neu TORs) gan Heddlu Gogledd Cymru a rhoddodd Heddlu Gwent 72 o docynnau cosb benodol i yrwyr a oedd yn torri’r gyfraith.

Yn ardal Heddlu Dyfed Powys cyflwynwyd 447 o docynnau, a chyflwynwyd 342 yn ardal Heddlu De Cymru.

Ers mis Mawrth eleni mae Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn defnyddio ATT (Adroddiad Troseddau Traffig neu TORs) i’w rhoi i yrwyr ar ochr y ffordd. Mae ATT yn cael eu rhoi yn awr yn hytrach na thocynnau cosb benodol sy’n golygu y bydd cyswllt yn cael ei wneud gyda’r gyrrwr er mwyn rhoi manylion iddynt ynglŷn â sut y bydd eu hachos yn cael ei ddelio ag o - un ai cynnig cwrs addysgiadol, tocyn cosb benodol a/neu bwyntiau ar eu trwydded, neu ymddangosiad yn y Llys Ynadon.
Mae’r rhai sy’n cael eu dal yn gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol yng Ngogledd Cymru nawr yn cael cynnig cwrs addysgiadol - tebyg iawn i’r Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder. Mae’r cwrs gwelliant, sydd mewn dosbarth, yn edrych ar bob rhan o yrru esgeulus ac mae’n cael ei gynnig mewn mannau gwahanol ar draws yr ardal. Yn dilyn arolwg cymhwyster mae’n rhaid i’r gyrrwr dalu am y cwrs. Dim ond unwaith bob tair blynedd y gellir cynnig y cwrs.
Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona’r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’n siom enfawr fod nifer o bobl yn parhau i anwybyddu ein rhybuddion. Gellir yn hawdd tynnu sylw hyd yn oed  y gyrrwr mwyaf profiadol neu gymwys a gall diffyg canolbwyntio arwain at ganlyniadau difrifol.

“Ar y cyd ag yfed a gyrru, goryrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a gyrru’n ddiofal, mae defnyddio ffôn symudol wrth yrru,  boed hynny er mwyn anfon neges testun, defnyddio ap, neu ffonio rhywun, yn un o’r “5 Angheuol” , sef  y 5 peth mwyaf cyffredin sy’n achosi  gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd angheuol.

 “Gyda chynnydd yn y defnydd o ffonau clyfar, rydym hefyd yn gweld sylw gyrwyr yn cael ei dynnu oddi ar eu gyrru wrth iddynt ddefnyddio aps neu’r rhyngrwyd, neu ddarllen e-byst ar eu ffonau. Mae angen i yrwyr sylweddoli bod gwneud y pethau hyn yr un mor beryglus ac yn cario’r un gosb.”
“Mae’r ymgyrch yma yn un rhan o’n hymdrechion i dargedu a lleihau’r nifer o yrwyr sydd mewn risg o fod mewn gwrthdrawiad difrifol neu angheuol oherwydd eu bod yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru. Nid ymdrech tymor byr yw hwn – bydd ein swyddogion yn parhau i dargedu’r rhai sy’n peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill.”
Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol nid yn unig yn anghyfreithlon mae hefyd yn beryglus. Mae’n rhoi eich bywyd chi eich hun mewn perygl a hefyd bywydau’r rhai sydd gyda chi yn y car.
“Er ei fod yn siomedig fod cymaint o fodurwyr wedi cael eu dal yn gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol mae hefyd yn dangos bwriad holl bartneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru i daclo’r broblem a pharhau i gydweithio er mwyn cyfleu’r neges bod angen rhoi’r ffôn i ffwrdd cyn gyrru.
Yn ystod yr ymgyrch bythefnos fe welodd swyddogion droseddau eraill gan gynnwys - 113 achos o oryrru, 64 achos o beidio â gwisgo gwregys, pum achos o yrru heb yswiriant, pedwar gyrrwr a oedd wedi eu gwahardd a 31 yn cael eu harestio am yfed a gyrru.
Nodiadau:
Yn ystod ymgyrch 2013 cafodd 1,095 o bobl eu dal yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru.

Rhoddodd Heddlu Gogledd Cymru 95 o Docynnau Cosb Benodol a rhoddodd Heddlu Gwent 47  i yrwyr a oedd yn torri’r gyfraith.

Yn ardal Heddlu Dyfed Powys cyflwynwyd 862 o docynnau, a chyflwynwyd 91 yn ardal Heddlu De Cymru

Cyngor:

• Peidiwch ag ateb galwadau wrth yrru
Mae pob galwad yn tynnu sylw gyrrwr oddi ar y ffordd. Gallwch ddarllen negeseuon testun neu ateb unrhyw alwad pan mae’n ddiogel i chi wneud hynny. Os ydych angen defnyddio’r ffôn pan fyddwch yn gyrru,  arhoswch tan y bydd yn ddiogel i chi stopio i wneud hynny.

• Mae’n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol wrth yrru, hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth ymyl goleuadau traffig, yn sefyll mewn ciw o draffig neu pan fyddwch yn gyrru o amgylch maes parcio. Mae’r amgylchiadau hyn i gyd yn cael eu cyfrif fel ‘gyrru ar y ffordd.’

• Parciwch yn ddiogel cyn defnyddio eich ffôn symudol  Peidiwch â pharcio ar lain galed traffordd

 

17.11.14