18 Tach 2019

Cynhaliwyd y seremoni Gwobrau Plismona o Safon Fyd-eang gyntaf yn Llundain Ganol ar y 14eg o Dachwedd 2019. Mae’r gwobrau’n anelu i ddathlu a chydnabod y gorau ym mhob agwedd o blismona yn yr 21ain ganrif, a byddant yn cael eu cynnal yn flynyddol. Y ddwy fenter a enwebwyd am wobr eleni oedd Proses Recriwtio Cymru Gyfan a Thîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig Heddlu Dyfed-Powys.

 

Proses Recriwtio Cymru Gyfan

 

Roedd cyflwyno un platfform gwe-recriwtio dwyieithog ar gyfer holl heddluoedd Cymru’n ymagwedd arloesol sydd wedi gwella’r gwasanaeth ar gyfer ymgeiswyr posibl yn fawr. Cychwynnodd y gwaith gyda Recriwtio Swyddogion Heddlu, sydd wedi’i enwebu ar gyfer y wobr hon. Mae’r cynllun yn cynnig ymagwedd gydweithiol, syml a chyson sy’n galluogi pob heddlu yng Nghymru i gydweithio er budd y rhai sy’n gwneud cais i unrhyw wasanaeth heddlu yng Nghymru.

 

Mapiwyd yr ymagwedd hon o’r dechrau i’r diwedd, gan leihau’r amser ymgeisio, symleiddio’r broses a lleihau biwrocratiaeth. Mae’r fenter hon wir yn waith ar y cyd, gyda thimoedd yn cynnal cyfarfod wythnosol er mwyn rhoi diweddariadau ynglŷn â chynnydd, a chynhaliwyd digwyddiadau gwella parhaus yn gyson er mwyn gwella, datblygu a rhannu arfer gorau. Ers yr enwebiad, mae’r llif heddlu gwirfoddol, y llif SCCH a’r llif staff heddlu wedi’u lansio, ac mae gwaith yn mynd rhagddo yn awr ar lif cadetiaid.

 

Nid yw byth yn hawdd gwneud proses recriwtio i swnio’n gyffrous, ond mae’r hyn sydd wedi’i gyflawni’n arloesol. Mae’r holl brosesau ar gael i ymgeiswyr ar-lein, ac maen nhw’n derbyn eu canlyniadau’n syth. Mae hyn wedi lleihau’r amser ymgeisio o wneud cais i fod yn barod ar gyfer canolfan asesu o 8 wythnos i 56 munud ar gyfer rhai. Ar gyfartaledd, mae ymgeiswyr yn cymryd 9 diwrnod i gwblhau’r broses. Rydyn ni wedi derbyn 7000 o geisiadau ar y system hyd yn hyn.

 

Dywedodd Tracy Hawthorne, arweinydd y prosiect:

 

“Rwy’n hynod falch o’r hyn sydd wedi’i gyflawni yng Nghymru. Gyda chymorth a chefnogaeth tîm bach ond dynamig, rydym wedi llwyddo i gyflwyno datrysiad e-recriwtio Cymru Gyfan o fewn yr amserlen. Mae’n ddatrysiad arloesol, yn integreiddio â phlatfformau eraill, yn ddwyieithog, ac yn hawdd i ymgeiswyr a recriwtwyr ddefnyddio. Mae’n gydweithio gwirioneddol rhwng heddluoedd Cymru, a hoffwn ddiolch i’r holl Brif Gwnstabliaid yng Nghymru am gefnogi a chydnabod yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni.”

 

Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig Heddlu Dyfed-Powys

 

Enwebwyd y Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig am y wobr yn dilyn llwyddiant ‘Ymgyrch Ulysses’, a drechodd cynllwynion gwerth miliynau o bunnoedd gan grwpiau troseddu trefnedig soffistigedig a oedd yn cyflenwi ac yn dosbarthu cyffuriau ar strydoedd Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

 

Dechreuodd ‘Ymgyrch Ulysses’ oherwydd cynnydd yn nifer y marwolaethau sy’n gysylltiedig â heroin, a hynny yn bennaf yn ardaloedd Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Dedfrydwyd 44 diffynnydd i dros 249 mlynedd o garchar rhyngddyn nhw, a’r hyn sy’n arwyddocaol yw’n bod ni wedi gweld gostyngiad yn nifer y marwolaethau sy’n gysylltiedig â heroin yn Llanelli ers i ymgyrch y grŵp gael ei chwalu, sy’n arwyddocaol. Roedd hon yn ymgyrch hir, a’r ymchwiliad oedd yr un fwyaf cymhleth mae’r tîm erioed wedi ymgymryd ag ef oherwydd nifer y grwpiau troseddu trefnedig cysylltiedig yng Nghymru a Lerpwl. Roedd yr ymchwiliad yn heriol, ac roedd y tîm yn gweithio i ffwrdd o’u teuluoedd am gyfnodau hir.

 

Roedd y grŵp soffistigedig yn gwerthu ar raddfa ddiwydiannol. Gweithiodd y grŵp yn gudd gan weithredu eu menter droseddol â chywirdeb manwl. Roeddent yn ofalus iawn o ran ble yr oeddent yn cadw cyffuriau, gan ddefnyddio lleoliadau gwledig, anghysbell a oedd yn anodd eu cyrraedd. Ond defnyddiodd y Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig amrediad eang o dactegau llawn mor soffistigedig a oedd ar gael iddynt er mwyn tarfu ar weithredoedd y grŵp. Roedd hyn yn cynnwys Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu’r Heddlu’n archwilio data ffôn a dadansoddi 2 filiwn rhes o ddata. 

 

Yn ogystal â gweithgarwch gorfodi, gweithiodd timoedd plismona lleol gyda phartneriaid, gan gynnwys awdurdodau lleol, asiantaethau iechyd ac asiantaethau cyffuriau er mwyn rhoi cymorth i’r cymunedau ac unigolion.  

 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Gareth Grant o’r Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig

 

”Mae cael ein henwebu ar gyfer y Gwobrau Plismona o Safon Fyd-eang yn golygu llawer. Mae’n bwysig bod gwaith caled ac ymrwymiad y Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig dros y blynyddoedd diwethaf yn cael ei gydnabod. Roedd yr ymgyrch yn gymhleth a chynhwysfawr, a chyflawnwyd canlyniadau ardderchog. Hoffwn ddiolch i bawb a gydweithiodd er mwyn sicrhau’r canlyniadau hyn.”  

Dyfed-Powys Police Chief Constable Mark Collins; All Wales Recruitment Project Lead Tracy Hawthorne; Dyfed-Powys Police Senior Manager Recruitment, Selection and Apprenticeships Karyn Howells; All Wales Support Officer Nicola Eccles; South Wales Police Director Of People and Organisational Development Mark Stevenson

Dyfed-Powys Police Chief Constable Mark Collins; All Wales Recruitment Project Lead Tracy Hawthorne; Dyfed-Powys Police Senior Manager Recruitment, Selection and Apprenticeships Karyn Howells; All Wales Support Officer Nicola Eccles; South Wales Police Director Of People and Organisational Development Mark Stevenson

 

 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins

 

“Rwy’n hynod falch bod gennym ddau enwebiad wedi’u dewis ar gyfer y rownd derfynol eleni. Enwebwyd ein Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig ar gyfer Ymgyrch Ulysses, sef ymateb i nifer o farwolaethau a oedd yn gysylltiedig â chyffuriau a chynllwynion gwerth miloedd o bunnoedd i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A. Mae’r hyn sy’n aml yn fyd cudd yn cael ei gydnabod ar lwyfan ymysg nifer o gydweithwyr eraill o safon fyd-eang. Mae Proses Recriwtio Cymru Gyfan yn ymagwedd arloesol tuag at recriwtio, ac mae’n dangos beth ellir ei gyflawni pan mae heddluoedd Cymru’n cydweithio. Hoffwn ddiolch i’r ddau dîm am eu hymrwymiad a’u gwaith caled, sydd wedi arwain at ganlyniadau arbennig.”   

 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y wefan https://worldclasspolicing.com/home