21 Tach 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi addo cynnal ei waith parhaus i ddarparu amgylchedd gwaith diogel i’w holl aelodau staff. 

Yn dilyn cyhuddiadau proffil uchel yn erbyn aelodau o’r diwydiant adloniant ac adroddiadau dilynol o bob rhan o gymdeithas, mae’r heddlu wedi cymryd camau gweithredu i sicrhau bod ei swyddogion a’i staff yn gwybod am y mecanweithiau a’r cymorth sydd ar gael iddynt. 

Er bod llawer o’r gwaith wedi’i gyflawni, ac yn dal i gael ei gyflawni, ar gyfer mynd i’r afael ag ymddygiad annerbyniol o fewn Heddlu Dyfed-Powys a chael gwared arno, mae prif swyddogion wrthi’n datblygu diwylliant lle mae pob aelod staff yn hyderus i godi llais.

Cyhoeddwyd llythyr agored i bob gweithiwr (atodedig) lle mae’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Clare Parmenter wedi cadarnhau bod sicrhau bod pob aelod staff yn medru gweithio mewn amgylchedd teg a diogel dal yn flaenoriaeth allweddol.

Yn y llythyr, mae’n dweud: “Mae’r grŵp prif swyddogion eisiau sicrhau pob un ohonoch ein bod ni’n dal ein staff wrth galon ein gwasanaeth yn Heddlu Dyfed-Powys, ac y byddwn ni’n gwneud pob dim o fewn ein gallu i ddarparu amgylchedd gwaith diogel lle mae gan bawb hawl cyfartal i barch ac urddas.

“Ail-lansiwyd yr ymgyrch #FiHefyd yng ngoleuni’r honiadau cynnar, ac ers hynny, mae’r hashnod wedi’i ddefnyddio gan filiynau o fenywod a dynion fel ffordd o ddileu’r stigma o gwmpas aflonyddu rhywiol y gall dioddefwyr a chefnogwyr yr ymgyrch adnabod ar unwaith.

“Er bod llawer o’r gwaith eisoes wedi’i gyflawni o ran taclo a dileu aflonyddu, bwlio a gwahaniaethu, nid yw gwaith yn y maes hwn byth ar ben. Gan hynny, mae sicrhau amgylchedd gwaith teg, diogel a chyfiawn ar gyfer ein staff yn Heddlu Dyfed-Powys dal yn flaenoriaeth. 

“Rydw i wedi addo cefnogi gwaith parhaus sydd wedi’i anelu at atgoffa pob swyddog ac aelod staff o’r mecanweithiau a’r cymorth sydd ar gael, ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn eu hannog i ddefnyddio’r rhain ar gyfer adrodd am gamwedd. Byddwn ni’n adolygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion i sicrhau eu bod nhw’n parhau’n gyfredol ac yn cefnogi dioddefwyr a throseddwyr honedig.

“Byddwn ni hefyd yn ymgysylltu â rhwydweithiau a chymdeithasau staff, y Ffederasiwn Heddlu ac Unsain i ddeall pryderon staff yn well, ymgorffori safonau ymddygiad uchel a lleihau ofn a brofir gan ddioddefwyr.”