MAe Heddlu Dyfed Powys yn cefnogi “Diwrnod Amser i Siarad” 2017

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth a’i ymrwymiad tuag y “Diwrnod Amser i Siarad” Cenedlaethol drwy annog ei staff i sgwrsio am iechyd meddwl.

Bob blwyddyn, credir y bydd 1 mewn 4 o bobl yn profi problemau iechyd meddwl, a chredir bod y rhai sy’n gweithio i’r gwasanaethau brys yn wynebu mwy o risg. Hefyd, amcangyfrifir bod hyd at 40% o alwadau i heddluoedd yn ymwneud â’r rhai sydd yn agored i niwed.  

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins, sef Arweinydd Cenedlaethol yr Heddlu ar gyfer Iechyd Meddwl:  

“Gall iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ohonom, ac mae cael iechyd meddwl da llawn mor bwysig â chael iechyd corfforol da. Mae ymchwil diweddar yn awgrymu y gallai hyd at 40% o ddigwyddiadau’r heddlu fod yn gysylltiedig ag iechyd meddwl, ac mae iechyd meddwl a lles meddyliol ein swyddogion, staff a chymunedau’n hollbwysig. Ni ddylid ei drin fel pwnc ‘tabŵ’. Gall pob un ohonom helpu i dorri ar y tawelwch. Nid oes angen i siarad am iechyd meddwl fod yn anodd, a gallai wneud gwahaniaeth mawr.”

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn nodi’r diwrnod pwysig hwn drwy gynnal cyfres o ddigwyddiadau Te a Sgwrs ledled yr ardal heddlu er mwyn annog swyddogion a staff i dreulio ychydig o funudau’n sgwrsio am les ac iechyd meddwl. Mae arnom eisiau i bobl allu siarad yn rhydd am y pwnc hwn, sy’n sensitif weithiau.  

Drwy gynnal y digwyddiadau hyn, nid yn unig y byddwn ni’n cael ein swyddogion a’n staff i siarad am iechyd meddwl, ond bydd hefyd yn codi proffil materion Iechyd Meddwl ar draws Cymru a dod â’r stigma a’r gwahaniaethu o gwmpas iechyd meddwl i ben.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i info@timetochangewales.org.uk